اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (3), شماره (12), سال (2002-3) , صفحات (83-86)

عنوان : ( رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدمهران حسینی محالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران

کلمات کلیدی

, هیجان خواهی , برون گرایی, خشم, نوجوانان , پسر , بزهکار, عادی , استان تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016799,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and حسینی محالی, سیدمهران},
title = {رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران},
journal = {اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health},
year = {2002},
volume = {3},
number = {12},
month = {March},
issn = {1028-6918},
pages = {83--86},
numpages = {3},
keywords = {هیجان خواهی ، برون گرایی، خشم، نوجوانان ،پسر ،بزهکار، عادی ،استان تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A حسینی محالی, سیدمهران
%J اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2002

[Download]