دانش و توسعه, دوره (16), شماره (30), سال (2010-6) , صفحات (163-187)

عنوان : ( شناسائی شرکتهای رو به افول و قوی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد بررسی ارتباط ارزش دفتری سهام و سودخالص )

نویسندگان: محمدجواد ساعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، یافتن پاسخی علمی به این پرسش می باشد که در شرکت‌های رو به افول، کدام یک از دو معیار سود یا ارزش دفتری، رابطه قوی‌تری با ارزش شرکت دارد. پیشینه تحقیقات حاکی از آن است که رابطه معیارهای فوق با ارزش شرکت، در شرکت‌های رو به افول نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است. نتایج این تحقیق در مورد شرکت‌های قوی سازگار با تحقیقات قبلی است و نشان می دهد که سود خالص در این شرکت‌ها (نسبت به ارزش دفتری) رابطه قوی‌تری با ارزش شرکت دارد. اما در مورد شرکت‌های رو به افول نتایج مغایر با تحقیقات قبلی است، و حاکی از آن است که رابطه ارزش دفتری با ارزش شرکت تقریبا مساوی با رابطه سود با ارزش شرکت است، و هر چند رابطه ارزش دفتری اندکی بیشتر است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.

کلمات کلیدی

, ارزش دفتری, سود خالص, ارزش شرکت, شرکتهای ضعیف و قوی, بورس اوراق بهادار تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016802,
author = {ساعی, محمدجواد},
title = {شناسائی شرکتهای رو به افول و قوی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد بررسی ارتباط ارزش دفتری سهام و سودخالص},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {16},
number = {30},
month = {June},
issn = {2008-1456},
pages = {163--187},
numpages = {24},
keywords = {ارزش دفتری، سود خالص، ارزش شرکت، شرکتهای ضعیف و قوی، بورس اوراق بهادار تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسائی شرکتهای رو به افول و قوی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد بررسی ارتباط ارزش دفتری سهام و سودخالص
%A ساعی, محمدجواد
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]