پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2010-3) , صفحات (63-74)

عنوان : ( تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت )

نویسندگان: رضا ابوالقاسمی نجف ابادی , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , شهرام بیرقی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بافت میو ه در مراحل مختلف رشد و انبارداری تغییر کرده و می توان با ب ررسی خصوصیات آن، به مرحله رسیدگی میوه دست پیداکرد .امواج فراصوت ضمن عبور از داخل بافت میوه، بسته به نوع بافت و تراکم آن، تضعیف گردیده و سرعت آن نیز تغییر می یابد؛ لذا ممکن است بتوان با محاسبه مقدار ضریب تضعیف و سرعت آن، به صورت غیرمخرب، خصوصیات بافت میوه و در نتیجه میزان رسیدگی آن را تعیین نمود. در این تحقیق، میوههای هلو رقم هسته جدای تبریزی به گروههای رسیده، نیمه رس، بزرگ و کوچک تقسیمبندی شد و به وسیله انجام آزمون حسی میوه ها، صحت گروههای رسیده و نیمه رس تأیید گردید. سپس علاوه بر اندازهگیری دو پارامتر ضریب تضعیف و سرعت درصد ،pH ، موج فراصوت، پارامترهای کیفی و کمی میوه شامل ابعاد، جرم، چگالی، سفتی (بدون پوست و با پوست )، قندکاهنده، اسیدیته ماده خشک و میزان مواد جامد محلول که از جمله شاخصهای رسیدگی هلو می باشند، اندازهگیری شد و با پارامترهای فراصوت مق ایسه گردید. نتایج نشان داد که اندازه میوه بر ضریب تضعیف موج و درجه رسیدگی آن بر سرعت موج فراصوت تأثیر معنی داری میگذارد . رابطه 0 و به طور مشابه رابطه ضریب / ضریب تضعیف با سفتی بدون پوست در گروه های نیمهرس و رسیده با ضرایب همبستگی بالای 80 0 و در هر دو حالت با معادلات درجه 2 به دست آمد. / تضعیف با سفتی با پوست در هریک از گروه های فوق با ضرایب همبستگی بالاتر از 70 0 گزارش شد. / و رابطه سرعت موج فراصوت با اسیدیته میوه نیز بالاتر از 80 pH همچنین همبستگی ضریب تضعیف و سرعت موج با

کلمات کلیدی

, خواص فیزیکوشیمیایی, خواص مکانیکی, رسیدگی, فراصوت, هلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016842,
author = {ابوالقاسمی نجف ابادی, رضا and عمادی, باقر and آق خانی, محمدحسین and شهرام بیرقی طوسی},
title = {تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {5},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-4161},
pages = {63--74},
numpages = {11},
keywords = {خواص فیزیکوشیمیایی، خواص مکانیکی، رسیدگی، فراصوت، هلو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت
%A ابوالقاسمی نجف ابادی, رضا
%A عمادی, باقر
%A آق خانی, محمدحسین
%A شهرام بیرقی طوسی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2010

[Download]