پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-9) , صفحات (37-46)

عنوان : ( اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mil)l )

نویسندگان: مرتضی اکرمیان طرق طی , سید حسین حسینی , ابراهیم کازرونی منفرد , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آماده سازی اسمزی عبارت از آبگیری کنترل شده بذر ها در یک محلول اسمزی است به گونه ای که فعالیتهای متابولیکی قبل از جوانه زنی انجام شود. اما از خروج ریشچه جلوگیری به عمل آید. این تیمار میتواند افزایش سرعت، درصد و یکنواختی جوانه زدن و سبز شدن بذر ها یا گیاهچه ها را بدنبال داشته باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه رازیانه و به صورت آزمایش فاکتوریل.......

کلمات کلیدی

, آماده سازی بذر, جوانه زنی, رازیانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016850,
author = {اکرمیان طرق طی, مرتضی and سید حسین حسینی and کازرونی منفرد, ابراهیم and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mil)l},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {37--46},
numpages = {9},
keywords = {آماده سازی بذر، جوانه زنی، رازیانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mil)l
%A اکرمیان طرق طی, مرتضی
%A سید حسین حسینی
%A کازرونی منفرد, ابراهیم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]