زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (2), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (59-83)

عنوان : ( بررسی کارکرد گروه نقشی زمان در زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد , مهدی مشکوه الدینی , سید محمد حسینی معصوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه کمینه گرا رویکرد غالب وجدید زبانشناسی زایشی است.بررسی پیوندهای سلسله مراتبی ساخت نمای جمله های زبان به لحاظ دانش زبانی هدف اصلی تحلیل ساختی در رویکرد است.برنامه کمینه گرا رویکرد غالب وجدید زبانشناسی زایشی است.بررسی پیوندهای سلسله مراتبی ساخت نمای جمله های زبان به لحاظ دانش زبانی هدف اصلی تحلیل ساختی در رویکرد است.یکی از ویژگی های تحلیل ساختی جمله در این رویکرد در نظر گرفتن مقوله های نقشی است که به تبیین پیوندهای نحوی مقوله های واژگانی کمک میکند.تحقیق حاضر ضمن ارایه توصیف دقیق از مقوله های نقشی به بررسی مقوله نقشی زمان در نحو جمله های فارسی می پردازد.به بررسی چگونگی صرف فعل از راه بازبینی مشخصه های تغییر ناپذیر موجود در گره زمان وفعل اصلی وعمل مطابقه خواهیم پرداخت.با نمونه هایی نشان خواهیم داد که فعل به هسته زمان جذب میشود و در جایگاهی خارج از گروه فعلی بالا (np ) قرار می گیرد.حذف گروه فعلی و پرسشهای تاییدی از جمله شواهدی است که این فرض را تایید می کند.

کلمات کلیدی

, برنامه کمینه گرا, مقوله نقشی, گروه فعلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016853,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا and مشکوه الدینی, مهدی and سید محمد حسینی معصوم},
title = {بررسی کارکرد گروه نقشی زمان در زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7233},
pages = {59--83},
numpages = {24},
keywords = {برنامه کمینه گرا-مقوله نقشی-گروه فعلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارکرد گروه نقشی زمان در زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A مشکوه الدینی, مهدی
%A سید محمد حسینی معصوم
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ 2008-7233
%D 2010

[Download]