سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2010-05-05

عنوان : ( حل مساله چند معیاره زمانبندی تولید ماشین های موازی غیر مشابه با لحاظ کردن نت پیشگیرانه )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , حامد یزدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برنامه ریزی همزمان تولید و نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه در یک محیط چند ماشینی، در قالب یک مساله چند معیاره، تعریف و حل شده است. سیستم تولیدی در نظر گرفته شده شامل تعدادی ماشین موازی غیر مشابه است. هر کار (قطعه) می تواند به تعدادی از ماشین ها اختصاص یابد. با اینحال، هزینه و زمان پردازش یک کار خاص بر روی ماشین های مختلف، ممکن است متفاوت باشد. هر کار دارای موعد تحویل مشخصی بوده که عدول از آن مستلزم پرداخت هزینه دیرکرد می باشد. همچنین بمنظور حفظ سطح مطلوبی از قابلیت اطمینان عملیات تولیدی، برنامه نت پیشگیرانه برای هر ماشین زمانبندی شده است. عدم اجرای بموقع عملیات نت، منجر به تحمیل جریمه افت قابلیت اطمینان سیستم و هزینه عدول از اجرای برنامه نت خواهد شد. در این تحقیق هدف اصلی شامل کمینه کردن مجموع وزن دهی شده هزینه گستره زمانی تولید (makespan)، هزینه پردازش کارها، جریمه های تاخیر از موعد تحویل کارها، هزینه اجرای نت پیشگیرانه، جریمه های مرتبط با تاخیر در اجرای برنامه و افت قابلیت اطمینان حاصل از عدم اجرای بموقع برنامه نت، می باشد. حل بهینه مسائل بزرگ و چند معیاره برنامه ریزی با استفاده از روش های سنتی بهینه سازی، از قبیل سیمپلکس و شاخه و کران، بسیار زمانبر و دشوار ات. از این رو در این تحقیق از الگوریتم تبرید تدریجی (Simulated Annealing- SA) برای حل مساله مورد نظر استفاده شده است. بمنظور بررسی عملکرد روش پیشنهادی، مثالی متشکل از 50 کار و 3 ماشین حل شده است. نتایج محاسباتی مبین کارایی و سرعت خوب الگوریتم پیشنهادی در حل اینگونه مسائل می باشد.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, زمانبندی, نت پیشگیرانه, قابلیت اطمینان, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016863,
author = {کلاهان, فرهاد and یزدانی, حامد},
title = {حل مساله چند معیاره زمانبندی تولید ماشین های موازی غیر مشابه با لحاظ کردن نت پیشگیرانه},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهینه سازی، زمانبندی، نت پیشگیرانه، قابلیت اطمینان، الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل مساله چند معیاره زمانبندی تولید ماشین های موازی غیر مشابه با لحاظ کردن نت پیشگیرانه
%A کلاهان, فرهاد
%A یزدانی, حامد
%J سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2010

[Download]