مطالعات اسلامی, دوره (3), شماره (83), سال (2010-8) , صفحات (9-36)

عنوان : ( تأملی در معنای رشد درقصص قرآن کریم )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم ومعنای واژه ی رشد در قصص قرآن کریم در ضمن نوزده آیه بیان گردیده است که می توان آن را از نظر موضوعی به سه بخش عمده تقسیم کرد:آیات متعلّق به پیامبر گرامی اسلام(ص)وامّت آن حضرت-که صفات وافعال راشدین را دارا هستند- ، آیات متعلّق به انبیای الهی مانند: ابراهیم،لوط،شعیب وموسی- علیهم السلام- وآیات مربوط به قصص مؤمنان که شامل:مؤمن آل فرعون،اصحاب کهف ومؤمنان انس وجن می گردد.در این پژوهش ابتدا آیات مربوط به رشد در قرآن کریم استخراج سپس براساس موضوع طبقه بندی گردیده است.درآیات مربوط به قصص انبیاء نیز ترتیب زمانی رعایت گردیده وبرای روشن شدن مفهوم آیات، از دیگر آیات قرآن نیز بهره گرفته شده است.پس از طبقه بندی به بررسی مفهوم ومعنا وکاربردهای گونه گون این واژه پرداخته شده است. استفاده از تفاسیر مختلف اهل سنت وشیعه در کنار یکدیگر موجب غنای این نوشتار گردیده است.

کلمات کلیدی

, رشد, قصص قرآن کریم, انبیا, مؤمنان, انس وجن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016865,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {تأملی در معنای رشد درقصص قرآن کریم},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {83},
month = {August},
issn = {1010-4992},
pages = {9--36},
numpages = {27},
keywords = {رشد- قصص قرآن کریم- انبیا- مؤمنان- انس وجن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در معنای رشد درقصص قرآن کریم
%A اکبری, صاحبعلی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2010

[Download]