اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (18), شماره (69), سال (2010-6) , صفحات (65-80)

عنوان : ( بررسی واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی )

نویسندگان: الهه بسکابادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , رویا محمد زاده , الهام باریکانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریسک یکی از عوامل مؤثر در عرضه محصولات کشاورزی شناخته شده است. مدلهای واکنش عرضه، ریسک را به صورت ضمنی وارد الگوهای خود کردهاند. بر همین اساس در مطالعه حاضر مدل واکنش عرضه محصول پنبه درچارچوب انتظارات عقلایی (طی 1385 ) که عموماً شامل ریسک قیمتی میباشد، بررسی شده است. قیمتهای - دوره 1365 انتظاری از مدلهای اتورگرسیو به دست می آیند و سپس در قالب یک سیستم معادلات انعکاس می یابند. سیستم معادلات به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته براورد می شود. نتایج نشان داد که تغییرات در ریسک قیمت اثرمنفی بر تغییرات سالانه سطح زیرکشت پنبه در استان خراسان دارد؛ به عبارتی، زمانی که ریسک قیمت افزایش می یابد، مقدار عرضه توسط کشاورزان کاهش پیدا میکند، یعنی پنبه کاران استان خراسان رفتاری عقلایی از خود نشان می دهد

کلمات کلیدی

, ریسک, واکنش عرضه, پنبه, انتظارات عقلایی, استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016886,
author = {بسکابادی, الهه and شاه نوشی فروشانی, ناصر and رویا محمد زاده and الهام باریکانی},
title = {بررسی واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2010},
volume = {18},
number = {69},
month = {June},
issn = {1022-4211},
pages = {65--80},
numpages = {15},
keywords = {ریسک، واکنش عرضه، پنبه، انتظارات عقلایی، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی
%A بسکابادی, الهه
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A رویا محمد زاده
%A الهام باریکانی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2010

[Download]