علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (4), سال (2006-7) , صفحات (111-123)

عنوان : ( ارزیابی الگوهای بهینه کشت مدلهای برنامه ریزی ریاضی از بعد منافع اجتماعی )

نویسندگان: محمود صبوحی , غلامرضا سلطانی , منصور زیبائی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ددر مطالعه حاضر ، الگوهای بهینه کشت با استفاده از مدلهای برنامه ریزی ریاضی که در آنها به مسئله ریسک وعدم حمیت توجه شده بود ، تعیین گردید . الگوهای بهینه کشت و جاری با استفاده از اطلاعات کار تحقیقاتی سلطانی و همکاران در رابطه با تعیین مزیت نسبی محصولات با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست ، از بعد منافع اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که خالص سود خالص اجتماعی در هکتار در مزارع کوچک ، متوسط وبزرگ ، مقدار آن در مدل مطلوبیت کارا در هر سه مزرعه نماینده مثبت ، در مدل میانگین – و اریانس منفی و درمدل سود انتظاری مثبت و منفی می باشد . افزون برآن ، نتایج نشان داد در شرایطی که اطلاعاتی از عملکرد مزارع از بعد اجتماعی در دست نیست و یا به عبارت بهینه سازی در شرایط وجود سیاستهای انحرافی و یانقص بازار و بدون توجه به آنها صورت می گیرد ، بکارگیری مدلهای برنامه ریزی ریاضی الزاما\\\" به تخصیص مجدد منابع به گونه ای که منافع اجتماعی حداکثر گردد ، نمی شود . مدل بهینه سازی تقریبا\\\" به خوبی توانایی مدلهای برنامه ریزی ریاضی را درجهت حداکثر کردن منافع اجتماعی در شرایطی که اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد نشان داد . مدل بهنیه سازی تقریبی نشان داد که در شرایط نقص بازار و سیاستهای انحرافی ، منافع فردی و اجتماعی در مقابل یکدیگرند و کاهش منافع خصوصی قطعا\\\" منافع اجتماعی را افزایش می دهد .

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی ریاضی , مدل سود انتظاری , مدل میانگین - واریانس , مدل مطلوبیت کارا , مدل بهینه سازی تقریبی , سود اجتماعی , سود خصوصی , مزیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016887,
author = {محمود صبوحی and غلامرضا سلطانی and منصور زیبائی and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {ارزیابی الگوهای بهینه کشت مدلهای برنامه ریزی ریاضی از بعد منافع اجتماعی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {4},
month = {July},
issn = {1029-4791},
pages = {111--123},
numpages = {12},
keywords = {برنامه ریزی ریاضی ، مدل سود انتظاری ، مدل میانگین - واریانس ، مدل مطلوبیت کارا ، مدل بهینه سازی تقریبی ، سود اجتماعی ، سود خصوصی ، مزیت نسبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی الگوهای بهینه کشت مدلهای برنامه ریزی ریاضی از بعد منافع اجتماعی
%A محمود صبوحی
%A غلامرضا سلطانی
%A منصور زیبائی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]