اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (59-71)

عنوان : ( عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک )

نویسندگان: محمد قربانی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک با استفاده از داده‎های مقطع زمانی مربوط به 175 کشاورز گندم‎کار استان خراسان رضوی در سال 1386 و بکارگیری الگوی لاجیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، شیب اراضی، اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه، آگاهی کشاورزان از اثرات حفاظت خاک و نسبت اراضی شیبدار به کل سطح زیر کشت بر احتمال مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز عملیات حفاظتی خاک تأثیر مثبت و تجربه حفاظت خاک تأثیر منفی دارد. با توجه به یافته‎های مطالعه اطلاع‎رسانی در حوزه اثرات حفاظت خاک، جهت‎گیری برنامه به سمت کشاورزان کوچک از طریق طولانی کردن دوره بازپرداخت و کمک‎های بلاعوض، هدف‎گیری اولیه اراضی با شیب بالاتر، تلاش برای افزایش درآمد کشاورزان از طریق فعالیت‎های جنبی با هدف ایجاد انگیزه برای دریافت اعتبارت یارانه‎ای حفاظت خاک و توجه جدی به اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, فرسایش خاک, خدمات ترویجی, سیاست حفاظتی, الگوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016904,
author = {قربانی, محمد and کهنسال, محمدرضا},
title = {عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4722},
pages = {59--71},
numpages = {12},
keywords = {فرسایش خاک، خدمات ترویجی، سیاست حفاظتی، الگوی لاجیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک
%A قربانی, محمد
%A کهنسال, محمدرضا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2010

[Download]