دانشنامه جهان اسلام, دوره (14), شماره (14), سال (2010-6) , صفحات (323-324)

عنوان : ( حوامیم )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله سوره هایی را که با -حم- آغاز می شوند معرفی می کند.

کلمات کلیدی

, قرآن کریم, سوره ها, حوامیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016909,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {حوامیم},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2010},
volume = {14},
number = {14},
month = {June},
issn = {0000-0003},
pages = {323--324},
numpages = {1},
keywords = {قرآن کریم، سوره ها، حوامیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حوامیم
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2010

[Download]