اولین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2010-06-29

عنوان : ( بررسی ویژگی مولکولی یک جمعیت ایرانی (Chrysoperla carnea (Neu: Chrysopidae با تاکید بر توالی سیتوکروم اکسیداز یک )

نویسندگان: آیدا ایوبی , ریحانه درسوئی , غلامحسین مروج , جواد کریمی برنگ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روابط سیستماتیک در خانواده ی Chrysopidae و راسته ی Ncuroptera تاکنون درعصه ی کشاورزی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است تاکنون تفاوت های بالتوری سبز Chrysoperla carnea با سایر گونه های این خانواده از طریق خصوصیات ظاهری، زیست شناسی، رفتاری و همچنین اخیرا اطلاعات مربوط به نواحی ژنی DNA مینوکندری چون NADtt dehydrogenasell. CPLL. COL بوده است. با توجه به اهمیت این خانواده به ویژه گونه Chrysoperla carnca در کنترل بیولوژیک آفات مکنده در این مطالعه این گونه مورد ارزیابی مولکولی قرار گرفت. پس از استخراج DNA ناحیه COI تکثیر شد ناحیه COI در این گونه 685 جفت باز طول داشت. گونه های Chrysoperla با استفاده از روش Neighbour joining مورد آنالیز مولکولی قرار گرفتتند. درخت ژنی بدست آمده نشان داد که جمعیت ایرانی Carnea در شاخه ای متمایز از اکثر جمعیت های این گونه قرارگرفت. این نتایج مودی وجود گونه های کربینیک (مخفی) در جمعیت carnea ایران را نشان می دهد که اثبات آن ملزم به بررسی رفتار و بررسی صدای جفت یابی آنها می باشد. با توجه به نایج حاصل از این تحقیق مطالعت بیشتر در این زمینه به ویژه شناسایی گونه های carnea از طریق آنالیز و بررسی صداهای جفت گیری ضروری است.

کلمات کلیدی

, سیسنماتیک, توالی, Chrysoperla carnea , سیتوکروم اکسیداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016926,
author = {ایوبی, آیدا and درسوئی, ریحانه and مروج, غلامحسین and کریمی برنگ, جواد},
title = {بررسی ویژگی مولکولی یک جمعیت ایرانی (Chrysoperla carnea (Neu: Chrysopidae با تاکید بر توالی سیتوکروم اکسیداز یک},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سیسنماتیک، توالی، Chrysoperla carnea ، سیتوکروم اکسیداز یک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگی مولکولی یک جمعیت ایرانی (Chrysoperla carnea (Neu: Chrysopidae با تاکید بر توالی سیتوکروم اکسیداز یک
%A ایوبی, آیدا
%A درسوئی, ریحانه
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی برنگ, جواد
%J اولین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2010

[Download]