تاریخ اسلام, دوره (8), شماره (30), سال (2007-8) , صفحات (91-105)

عنوان : ( نگرشی به میراث علمی مسلمانان دراسپانیا )

نویسندگان: عبداله همتی گلیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرشی به میراث علمی مسلمانان دراسپانیا

کلمات کلیدی

, مسلمان, اسپانیای اسلامی, اندلس, نجوم, گیاه شناسی, پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016927,
author = {همتی گلیان, عبداله},
title = {نگرشی به میراث علمی مسلمانان دراسپانیا},
journal = {تاریخ اسلام},
year = {2007},
volume = {8},
number = {30},
month = {August},
issn = {2008-6431},
pages = {91--105},
numpages = {14},
keywords = {مسلمان،اسپانیای اسلامی،اندلس،نجوم،گیاه شناسی،پزشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی به میراث علمی مسلمانان دراسپانیا
%A همتی گلیان, عبداله
%J تاریخ اسلام
%@ 2008-6431
%D 2007

[Download]