علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (1), سال (2010-3) , صفحات (225-235)

عنوان : ( پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون )

نویسندگان: عباس روحانی , ایرج رنجبر , یحیی عجب شیر چی , محمدحسین عباسپور فرد , مصطفی ولیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف هر شرکت زراعی، رسیدن به بیشترین سود می باشد. یکی از عوامل موثر در دستیابی به این هدف مدیریت جایگزینی ماشینهای مختلف بویژه تراکتور است. بنابراین باید بتوان هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور را با دقت بسیار بالایی پیشبینی کرد. هدف از این تحقیق پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور با استفاده از شبکه عصبی و روش رگرسیون و مقایسه عملکرد این دو تکنیک می باشد. در این مطالعه از داده های واقعی 60 تراکتور دو چرخ محرک موجود در کشت و صنعت آستان قدس رضوی در این مطالعه استفاده شده است. تحلیل رگرسیونی مجموعه داده ها در فاز آموزش انجام و مدل های پلی نویان درجه دوم، درجه سوم و مدل های توان ارزیابی شدند که پلی نومیان درجه سوم بر اساس معنی داری ضرایب رگرسیون و ضریب تبیین بعنوان شکل تابعی انتخاب گردید.همچنین شبکه عصبی توسط الگوریتم یادگیری پس از انتشار با ضریب مومنتوم و تعداد گره ها در لایه مخفی متاثر از دقت پیش بینی هزینه است. در این بررسی مدل بهینه شبکه عصبی با ده نرون در لایه مخفی پیدا شد. به ترتیب مقادیر بهینه برای آهنگ یادگیری و ضریب 7/0 و 8/0 می باشد. عمالکرد مدل شبکه عصبی و مدل رگرسیونی توسط مجموعه داده ها در فاز تست ارزیابی شدند. مدل بهینه شبکه عصبی قادر به پیش بینی مقادیر هزینه های تراکتور در فاز تست به ترتیب با متوسط قدر مطلق درصد خطا و ریشه متوسط مربعات خطای کمتر از 82/2 درصد و 52/0 در مقابل 5/9 درصد و 39/1 برای مدل رگرسیونی بود.

کلمات کلیدی

, شبکه عصبی , رگرسیون , هزینه تعمیرونگهداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016932,
author = {روحانی, عباس and ایرج رنجبر and یحیی عجب شیر چی and عباسپور فرد, محمدحسین and مصطفی ولیزاده},
title = {پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {16},
number = {1},
month = {March},
issn = {1028-3099},
pages = {225--235},
numpages = {10},
keywords = {شبکه عصبی ، رگرسیون ، هزینه تعمیرونگهداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون
%A روحانی, عباس
%A ایرج رنجبر
%A یحیی عجب شیر چی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A مصطفی ولیزاده
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]