حدیث پژوهی, دوره (2), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (7-24)

عنوان : ( بررسی تحولات در فهم روایات اسلامی بر پایه مفهوم «گفتمان» )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور , یونس دهقانی فارسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحول در فهم برخی روایات برجای مانده از پیشوایان دین، مسأله ای است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان مسلمان بوده، و روشهایی نیز برای تحلیل این مسأله از سوی آنها ابداع شده است. در کنار آن روشها به کارگیری برخی مفاهیم پر کاربرد در حوزه علوم انسانی، در برخی موارد می تواند تحلیل قابل قبول تری از این مسأله در اختیار نهد. مفهوم «گفتمان» یکی از این مفاهیم است. در این نوشتار تحول صورت گرفته را در فهم روایت «أنا قتیل العبره» و کارکرد های گریه بر امام حسین (ع) در دوره معاصر (سده های 13-14 قمری) نسبت به دوره متأخر تاریخ اسلام (سده های10-12 قمری) با استفاده از مفهوم «گفتمان» مورد بررسی قرار داده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحول در اندیشه سیاسی شیعه در دوران معاصر موجب شده است که گریه بر ابا عبدالله (ع) که در دوره متأخر غالباً عاملی برای کسب ثواب و آمرزش گناه دانسته می شد در دوره معاصر بیشتر عاملی برای مبارزه با ظلم و بیداد تلقی شده است.

کلمات کلیدی

, أنا قتیل العبرة, گریه, اندیشه سیاسی شیعه, گفتمان, امام حسین (ع), فقه الحدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016950,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم and دهقانی فارسانی, یونس},
title = {بررسی تحولات در فهم روایات اسلامی بر پایه مفهوم «گفتمان»},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-6547},
pages = {7--24},
numpages = {17},
keywords = {أنا قتیل العبرة، گریه، اندیشه سیاسی شیعه، گفتمان، امام حسین (ع)، فقه الحدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحولات در فهم روایات اسلامی بر پایه مفهوم «گفتمان»
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A دهقانی فارسانی, یونس
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2010

[Download]