تحقیقات موتور, دوره (5), شماره (15), سال (2009-9) , صفحات (55-65)

عنوان : ( تحلیل عددی توزیع گازهای برگشتی و نشتی از محفظه لنگ تزریق شده به جند راهه ورودی در هر استوانه )

نویسندگان: پیمان باشی شهابی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مشخص است که استفاده از روش بازگردانی دود به منظور و کاهش اکسیدهای ازت در موتورهای احتراق داخلی، کاملاً اثر بخش و مؤثر بوده است. اگر روش بازگردانی دود به درستی و با دقت به خدمت گرفته نشود، به کاهش چشمگیر توان موتور و افزایش سایر آلاینده های موتور منجر خواهد شد. یکی از دلایل بروز این مشکل عدم توزیع نسبتاً یکنواخت دود بازگردانده شده در راهگاه های ورودی برای هر استوانه است. از این رو به کارگیری سامان های که دود بازگردانده شده را به شکل مناسبی بین راهگا ههای ورودی استوانه توزیع نماید اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. از طرف دیگر قوانین آلایندگی موجود به تولید کنندگان موتور اجازه نمی‌دهد که گازهای نشتی از محفظة لنگ تولید شده در موتور خودروها را به محیط تخلیه کنند. امروزه راهکار مورد استفاده بازگرداندن این گازها به محفظة احتراق و سوزاندن آنها است. در این مورد نیز بنا به دلایلی که ذکر شد عدم توزیع یکنواخت و یکسان این گازها می‌تواند منجر به افزایش آلایندگی و کاهش توان موتور گردد. مشخصات هندسی و موقعیت تزریق دود بازگردانده شده یا گازهای نشتی از محفظة لنگ، تأثیر بسزایی در توزیع یکنواخت آنها بین استوانه ها دارند. روش متعارف برای تعیین موقعیت مناسب تزریق این گازها در راهگاه ورودی هوا استفاده از رو شهای عددی است که در آن نحوة پخش یک گونه گاز غیر از هوا (مثلاًCO2) جریان هوای درون چندراهة ورودی برای یک چرخة کامل کاری موتور در شرایط مختلف شبیه سازی و حل شود. به این ترتیب می توان میزان توزیع گونة دوم را در استوان ههای مختلف به شکل کمّی بررسی کرد. این کار باید برای شرایط کاری گوناگون و موقعیت های مختلف تزریق انجام گیرد تا مناسبترین محل برای بازگردانی دود یا گازهای نشتی از محفظه لنگ مشخص گردد. با توجه به این که زمان و هزینه مورد نیاز برای حل میدان جریان در هر حالت کاملاً چشمگیری است این روش بسیار وقت گیر و پر هزینه خواهد بود. در این تحقیق روش دیگری بر اساس تعقیب ذرات پیشنهاد شده است که علاوه بر دقت مناسب و قابلیت بررسی جامع تر )حالت های ترکیبی( زمان مورد نیاز را برای تعیین موقعیت مناسب به طور چشمگیری کاهش می‌دهد

کلمات کلیدی

, گازهای برگشتی, گازهای نشتی از محفظه لنگ, روش تعقیب ذرات, توزیع یکنواخت, چند راهه ورودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016951,
author = {باشی شهابی, پیمان and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا and نیازمند, حمید},
title = {تحلیل عددی توزیع گازهای برگشتی و نشتی از محفظه لنگ تزریق شده به جند راهه ورودی در هر استوانه},
journal = {تحقیقات موتور},
year = {2009},
volume = {5},
number = {15},
month = {September},
issn = {1735-5214},
pages = {55--65},
numpages = {10},
keywords = {گازهای برگشتی، گازهای نشتی از محفظه لنگ، روش تعقیب ذرات، توزیع یکنواخت، چند راهه ورودی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عددی توزیع گازهای برگشتی و نشتی از محفظه لنگ تزریق شده به جند راهه ورودی در هر استوانه
%A باشی شهابی, پیمان
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%A نیازمند, حمید
%J تحقیقات موتور
%@ 1735-5214
%D 2009

[Download]