آب و خاک, دوره (24), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (189-197)

عنوان : ( مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر )

نویسندگان: سیدمرتضی صادقی , محمدرضا گهردوست منفرد , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تخمین تغییرپذیری مکانی توابع هیدرولیکی خاک، روش های مقیاس سازی توسعه یافتند و به گستردگی به کار رفته اند. از این میان، روش های دارای پایه فیزیکی به دلیل امکان تخمین فاکتورهای مقیاس از روی ویژگی های فیزیکی خاک، مطلوب تر یافت شده اند. در این مقاله، یک روش جدید و دارای پایه فیزیکی برای مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک شرح داده شده است. در این روش، استفاده از عامل مویینگی موثر (hcM) برای مقیاس سازی محور مکش آب خاک در تابع هدایت هیدرولیکی پیشنهاد شده است. با این روش، داده های مربوط به همه خاک های طبیعی، از شن تا رس، می توانند با یک منحنی نمایی یکتا، به عنوان منحنی مرجع، نمایش داده شوند. این روش با 396 سری از داده های هدایت هیدرولیکی، شامل همه کلاس های بافتی خاک، برگرفته از پایگاه UNSODA، صحت سنجی گردید. برای تعیین hcM از برازش مدل های بروکس-کوری و گاردنر-فیلیپ و نیز از یک روش مستقل از مدل استفاده گردید. نتایج یک عملکرد قابل قبول را برای روش پیشنهادی نشان دادند. چنانکه از برازش مدل های بروکس-کوری و گاردنر-فیلیپ و از روش مستقل از مدل، مقادیر میانگین خطای مطلق هدایت هیدرولیکی نسبی بین داده های مقیاس شده و منحنی مرجع به ترتیب برابر با 019/0، 056/0 و 059/0 به دست آمد. در این روش، توانایی برازش مدل های مذکور را می توان به عنوان تنها محدودیت برای مقیاس‌سازی برشمرد. چنانکه مدل های مذکور بتوانند با دقت بالایی به داده های هدایت هیدرولیکی برازش داده شوند، عملکرد مقیاس سازی بالا خواهد بود و برعکس.

کلمات کلیدی

, مقیاس سازی, هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک, عامل مویینگی مؤثر, منحنی مرجع نمایی یکتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016955,
author = {صادقی, سیدمرتضی and محمدرضا گهردوست منفرد and قهرمان, بیژن},
title = {مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {189--197},
numpages = {8},
keywords = {مقیاس سازی، هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک، عامل مویینگی مؤثر، منحنی مرجع نمایی یکتا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر
%A صادقی, سیدمرتضی
%A محمدرضا گهردوست منفرد
%A قهرمان, بیژن
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]