دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (4), شماره (4), سال (2001-1) , صفحات (56-64)

عنوان : ( بررسی رابطه ورزش رزمی کاراته وحرمت خود در دانش آموزان ناشنوا )

نویسندگان: علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنچه در این اثر به رشته تحریر در میاید؛ حاصل مطالعه وپزوهش در قلمرو مولفه های-حرمت خود-، دفاع رزمی در قالب -کاراته-، -ناشنوایی- وتاثیر آنها بر یکدیگر می باشد. این پژوهش با دیدی تحولی، تلاشی تجربی به منظور دستیابی به راههای کاربردی آسیب شناختی در قلمرو کودکان استثنایی، بالاخص ناشنوایان می باشد. فرض بر این است که در صورت مشارکت دانش آموزان ناشنوا در فرآیند آموزش کاراته، سطح - حرمت خود- آنها افزایش می یابد؛ لذا به منظور آزمون فرض مذکور از 94 نفر دانش آموز ناشنوای پسر در مقطع راهنمایی، استفاده گردیده است. ابزار اصلی پژوهش، تست- حرمت خود- کوپر اسمیت بوده است ویافته ها حکایت ازاین دارند که از یک سو سطح حرمت خود گروه آزمایش، نسبت به قبل از فراگیری کاراته، تفاوت یافته است واز سوی دیگر سطح حرمت خود گروه آزمایش، نسبت به گروه گواه در پس آزمون، تفاوت معنی داری را نشان می دهد. لذا نتیجه می گیریم که آموزش ورزش رزمی کاراته برسطح حرمت خود دانش آموزان ناشنوا، تاثیر مثبت داشته است وموجبات افزایش حرمت خود ایشان را فراهم آورده است.

کلمات کلیدی

, کاراته, حرمت خود,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016962,
author = {غنائی چمن آباد, علی},
title = {بررسی رابطه ورزش رزمی کاراته وحرمت خود در دانش آموزان ناشنوا},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2001},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {1606-7487},
pages = {56--64},
numpages = {8},
keywords = {کاراته، حرمت خود، ناشنوایان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه ورزش رزمی کاراته وحرمت خود در دانش آموزان ناشنوا
%A غنائی چمن آباد, علی
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2001

[Download]