علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان, دوره (1), شماره (4), سال (2009-12) , صفحات (7-15)

عنوان : ( بررسی میزان اثر بخشی پماد حاصل از مخلوط کره حیوانی Ghee و پودر غلاف میوه گیاه جغجغه بر اپی تلیزاسیون زخم پوستی در رت )

نویسندگان: مریم نخعی مقدم , ناصر مهدوی شهری , دکتر جینا خیا ط زاده , زهرا شاهی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با بهره گیری از منابع طب سنتی تجر بیا تی آزما یشگاهی بر روی جا نوران مدل صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, ترمیم پوست , کره حیوانی , گیاه جغجغه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016991,
author = {مریم نخعی مقدم and مهدوی شهری, ناصر and دکتر جینا خیا ط زاده and زهرا شاهی},
title = {بررسی میزان اثر بخشی پماد حاصل از مخلوط کره حیوانی Ghee و پودر غلاف میوه گیاه جغجغه بر اپی تلیزاسیون زخم پوستی در رت},
journal = {علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان},
year = {2009},
volume = {1},
number = {4},
month = {December},
issn = {1735-9880},
pages = {7--15},
numpages = {8},
keywords = {ترمیم پوست - کره حیوانی - گیاه جغجغه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان اثر بخشی پماد حاصل از مخلوط کره حیوانی Ghee و پودر غلاف میوه گیاه جغجغه بر اپی تلیزاسیون زخم پوستی در رت
%A مریم نخعی مقدم
%A مهدوی شهری, ناصر
%A دکتر جینا خیا ط زاده
%A زهرا شاهی
%J علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان
%@ 1735-9880
%D 2009

[Download]