علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (50), سال (2010-2) , صفحات (149-161)

عنوان : ( تأثیر کاربرد مواد آلی و نیتروژن معدنی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک )

نویسندگان: احسان رنجبر , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تأثیر کاربرد مواد آ لی گوناگون با نسبت های مختلف C/N و ساختار شیمیایی متفاوت بر تجزیه شیمیایی و زیستی آترازین در خاک سترون و ناسترون مطالعه شد . این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت فاکتوریل با دو نوع خاک و شش نوع ماده آلی (ورمی کمپوست، کود گاوی، گلوکز، نشاسته و خاک اره و بد ون ماده آلی و دو سطح نیتروژن )صفر و ٢٥٠ میلی گرم) در کیلو گرم در سه تکرار انجام شد. غلظت اولیه آترازین در خاک لوم سیلتی 100 میلی گرم بر کیلو گرم بود. بر روی آن مواد آلی به مقدار ٥ درصد وزنی و ٢٥٠ میلی گرم نیتروژن به بعضی از تیمارها به شکل نیترات آمونیوم افزوده شد . برای حذف ریزجانداران خاک در تیمارهای خاک سترون ازکلرید جیوه استفاده گردید . باقیمانده آترازین در خاک پس از گذشت 20، 40 و 60 روز از آغاز خوابانیدن تیمارها به وسیله دستگاه HPLC اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که به جز کود گاوی، سایر مواد آلی موجب کاهش تجزیه زیستی آتراز ین در خاک ناسترون شدند و افزودن مواد نیتروژن معدنی نیز کاهش تجزیه آترازین را در پی داشت . نتایج نشان داد که نمی توان تجزیه زیستی آترازین را با توجه به نسبت C/N مواد آلی و شدت فعالیت ریزجانداران خاک پیش بینی کرد . تجزیه شیمیایی آترازین در خاک سترون در ٦٠ روزه آزما یش زیر تأثیر مواد آلی ونیتروژن معدنی قرار نگرفت.

کلمات کلیدی

, علف کش, آترازین, تجزیه زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017001,
author = {رنجبر, احسان and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and فتوت, امیر},
title = {تأثیر کاربرد مواد آلی و نیتروژن معدنی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2010},
volume = {13},
number = {50},
month = {February},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {149--161},
numpages = {12},
keywords = {علف کش، آترازین، تجزیه زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کاربرد مواد آلی و نیتروژن معدنی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک
%A رنجبر, احسان
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2010

[Download]