پژوهش های مدیریت در ایران, دوره (13), شماره (64), سال (2010-3) , صفحات (249-280)

عنوان : ( معرفی و بکارگیری مدل برنامه ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت، مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفا )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , سعید مرتضوی , عفت ملک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رقابتی شدن روزافزون بازار محصولات مختلف در سطح ملی و جهانی و تغییرات مداوم فناوری و نیازهای مشتریان، ضرورت برنامه ریزی استراتژیک به ویژه توجه به موقعیت محصولات در چرخه عمرمحصولات را بیش از پیش نمایان می سازد. در این پژوهش، به منظور استفاده از مفهوم چرخه عمر محصول، مدل لیتل برای تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت تولیدی- توزیعی، در بازارشهر مشهد به کار گرفته شده است. به این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات فروش شرکت مذکور، جایگاه محصولات منتخب در چرخه عمرشان مشخص گردید. سپس برای تعیین موقعیت رقابتی محصولات منتخب از جامعه 931 عضوی خرده فروشان سطح شهر مشهد ، با استفاده از روش نمونه گیری متناسب 97 خرده فروش به صورت تصادفی انتخاب شد و اطلاعات فروش آنها مورد استفاده قرار گرفت. پس از تعیین جایگاه محصولات منتخب در ماتریس لیتل، به ترتیب استراتژی های کلی «بهبود» ، «توسعه طبیعی» ، «توسعه طبیعی» ، «بهبود» و «توسعه طبیعی» ، روشهای عمده «تغییر جهت» ، «رشد» ، «کسب تدریجی موقعیت» ، «تجدید» و «راه اندازی» ، و استراتژی های عمومی برای پنج محصول شرکت انتخاب گردید.

کلمات کلیدی

, مدل برنامه ریزی استراتژیک لیتل , چرخه عمر محصول , موقعیت رقابتی , ماتریس پورتفوی , واحد تجاری استراتژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017023,
author = {ناظمی, شمس الدین and مرتضوی, سعید and ملک, عفت},
title = {معرفی و بکارگیری مدل برنامه ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت، مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفا},
journal = {پژوهش های مدیریت در ایران},
year = {2010},
volume = {13},
number = {64},
month = {March},
issn = {2332-200x},
pages = {249--280},
numpages = {31},
keywords = {مدل برنامه ریزی استراتژیک لیتل ، چرخه عمر محصول ،موقعیت رقابتی ، ماتریس پورتفوی ، واحد تجاری استراتژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی و بکارگیری مدل برنامه ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت، مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفا
%A ناظمی, شمس الدین
%A مرتضوی, سعید
%A ملک, عفت
%J پژوهش های مدیریت در ایران
%@ 2332-200x
%D 2010

[Download]