اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (12), شماره (45), سال (2010-6) , صفحات (358-389)

عنوان : ( فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ مواد )

نویسندگان: جواد صالحی فدردی , سیده سلیل ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سوء مصرف مواد به عنوان مشکلی جهانی نظریه ها و پژوهشهای بی شماری را بر انگیخته است. روش ها و آزمون های بسیاری برای سنجش عوامل و جنبه های آشکار و پنهان رفتارهای اعتیادی معرفی شده اند. هدف از مقاله حاضر مرور نظریه ها و پژوهشهایی است که تلاش کرده اند تا ماهیت کنترل ناپذیر رفتار اعتیادی را تبیین کنند. در این بین، منابع و چگونگی شکل گیری فرایندهای شناختی خودکار و سوگیری توجه از دیدگاههای متعدد، طبقه بندی و روشهای متداول برای سنجش این فرایندها توصیف شده اند. متن: از آن جا که آزمون استروپ اعتیادی بیش از سایر آزمونها برای سنجش شناخت های ضمنی، به خصوص، سوگیری توجه برای محرکهای مربوط به اعتیاد، استقاده شده، در این مقاله مورد تاکید ویژه ای قرار گرفته است. در توصیف این آزمون، دامنه بحث به آزمون استروپ کلاسیک که زیربنای آن است نیز گسترش یافته تا زوایای مختلف پدیده تداخل و سوگیری توجه، به صورت بنیادی برای خواننده علاقه مند، روشن شود. سپس، نسخه های کاغذی و رایانه ای این آزمون ها و نحوه ساخت آنها توصیف شده اند. با استناد به دیدگاههای نظری، منابع، و پژوهش های موجود، نکات فنی و مهمی که پژوهشگران می باید در ساخت آزمون های معتبر استروپ اعتیادی رعایت کنند، بیان شده اند. تاکید این مقاله عمدتا بر ساخت آزمون استروپ اعتیادی با استفاده از فن آوری رایانه ای است. نتیجه گیری: حجم روز افزونی از تحقیقات بر اهمیت شناختهای ضمنی و فرایندهای خودکار در تصمیمات مربوط به مصرف مواد تکیه می کنند. بدین ترتیب ، فنون سنحش فرایندهای خودکاری نظیر سوگیری توجه نیز اهمیت یافته اند. فنون متعددی برای سنجش تورش توجه برای محرک های اعتیادی وجود دارند که در این میان، بذل دقت کافی به ویژگی های خاص استروپ اعتیادی، بر روایی و اعتبار آن به عنوان مقیاسی از سوگیری توجه اعتیادی می افزاید.

کلمات کلیدی

, آزمون استروپ اعتیادی, سوگیری توجه, شناخت ضمنی, مصرف مواد, دغدغه جاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017043,
author = {صالحی فدردی, جواد and ضیائی, سیده سلیل},
title = {فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ مواد},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2010},
volume = {12},
number = {45},
month = {June},
issn = {1028-6918},
pages = {358--389},
numpages = {31},
keywords = {آزمون استروپ اعتیادی، سوگیری توجه، شناخت ضمنی، مصرف مواد، دغدغه جاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ مواد
%A صالحی فدردی, جواد
%A ضیائی, سیده سلیل
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2010

[Download]