علوم اجتماعی, دوره (6), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (169-196)

عنوان : ( بررسی میزان تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد وعوامل موثر بر آن )

نویسندگان: داریوش حیدری بیگوند , داود نادمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش شناسایی عوامل موثربر میزان تجددگرایی دانشجویان دختردانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کلمات کلیدی

, تجدد گرایی, مدرنیسم, رضایت وکیفیت زندگی, وسایل ارتباط جمعی, مدگرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017048,
author = {حیدری بیگوند, داریوش and نادمی, داود},
title = {بررسی میزان تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد وعوامل موثر بر آن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {169--196},
numpages = {27},
keywords = {تجدد گرایی-مدرنیسم-رضایت وکیفیت زندگی-وسایل ارتباط جمعی-مدگرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد وعوامل موثر بر آن
%A حیدری بیگوند, داریوش
%A نادمی, داود
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2009

[Download]