علوم باغبانی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (45-52)

عنوان : ( اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل )

نویسندگان: محمود شور , علی تهرانی فر , اصغر خوشنودیزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل مریم از مهمترین گلهای بریده در ایران و جهان به شمار میرود. در این تحقـیق اثر عناصر کـم مصــرف آهـن، روی، مس و منگـنز بر طـول خوشـه گل آذین، طول گل آذین، تعداد و قطر گلچه، قطر خوشه گل آذین و ماندگاری گلهای مریم در چهار طرح آزمایشی جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار مطالعه گردید. غلظت های مورد استفاده صفر(شاهد)، 2، 4 و 6 میلی گرم در لیتر برای هر یک از کودها در نظر گرفته شد. کودهای مورد نظر به صورت محلول پاشی و در سه مرحله بکار برده شد. مرحله اول در زمان هشت برگی شدن گیاه(30روز پس از کاشت)، مرحله دوم یک ماه پس از مرحله اول و مرحله سوم یک ماه پس از مرحله دوم بود. نتایج آزمایش ها نشان داد، غلظت های 6 میلی گرم در لیتر سولفات آهن بر صفات طول گل آذین و تعداد گلچه، غلظت 2میلی گرم درلیتر بر طول خوشه و غلظت 4 میلی گرم در لیتر این کود بر باز شدن گلچه ها در سطح 1% معنی دار گردید. سولفات روی با غلظت 4 میلی گرم در لیتر بر صفات طول گل آذین، طول خوشه و تعداد گلچه موثر واقع شد و غلظت 6 میلی گرم در لیتر آن بر صفت درصد باز شدن گلچه ها در سطح 1% معنی دار گردید. غلظت های 2 میلی گرم در لیتر سولفات مس بر اندازه طول خوشه و تعداد گلچه، غلظت 6 میلی گرم در لیتر بر صفت درصد باز شدن گلچه ها و قطر گل آذین و غلظت 4 میلی گرم در لیتر نیز برطول گل آذین موثر واقع شد. سولفات منگنز با غلظت 6 میلی گرم در لیتر تقریبا کلیه صفات را تحت تاثیر قرار داد و ماندگاری گلها را به 4/12 روز رساند.

کلمات کلیدی

, کودهای ریز مغذی, گل مریم و انبار مانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017049,
author = {شور, محمود and تهرانی فر, علی and خوشنودیزدی, اصغر},
title = {اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {45--52},
numpages = {7},
keywords = {کودهای ریز مغذی، گل مریم و انبار مانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A خوشنودیزدی, اصغر
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2010

[Download]