علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (4), سال (2010-2) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان در ماشین های کشاورزی: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن )

نویسندگان: محمد قربانی , علی دریجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت ارتقا ضریب مکانیزاسیون کشاورزی از طریق سرمایه گذاری در ماشین های کشاورزی، مطالعه ای در سال 2006 با استفاده از اطلاعات پیمایشی 573 بهره بردار کشاورزی استان خراسان رضوی و بهره گیری از الگوی توبیت به روش دو مرحله ای هکمن و با هدف شناسایی دو گروه عوامل موثر بر اقدام به سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری انجام شده در ماشین های کشاورزی صورت پذیرفت. بررسی اثرنهایی متغیرهای الگوی پروبیت نشان داد تجربه و تحصیلات بهره بردار، سطح زیرکشت، دسترسی به اعتبارات بانکی، سرمایه شخصی، استفاده از سموم شیمیایی و مالکیت با اثر مثبت و متغیرهای سن بهره بردار و سطح دسترسی به ماشین های اجاره ای با اثر منفی بر اقدام به سرمایه گذاری در ماشین های کشاورزی نقش دارند. همچنین نتایج برازش الگوی مرحله دوم رگرسیون خطی حاکی از تاثیر مثبت تحصیلات و تجربه بهره بردار، استفاده از سموم شیمیایی، نیروی کار خانوادگی، سطح زیرکشت، هزینه برداشت، سرمایه شخصی، دسترسی به اعتبارات بانکی و مالکیت زمین، و تاثیر منفی متغیرهای سن بهره بردار، استفاده از بقولات در الگوی کشت و دسترسی به ماشین های اجاره ای بر میزان سرمایه گذاری در ماشین های کشاورزی می باشد. با توجه به یافته ها، به منظور ارتقا ضریب مکانیزاسیون، طرح لیزینگ ماشین های کشاورزی با اعتبارات یارانه ای، طرح ایجاد بانک مکانیزاسیون کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی، ایجاد انگیزه مالکیت و اعمال نظام ترویجی مناسب در قالب بسته سیاستی به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, مکانیزاسیون, ماشین های کشاورزی, سرمایه گذاری, عوامل موثر, الگوی توبیت, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017050,
author = {قربانی, محمد and علی دریجانی},
title = {بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان در ماشین های کشاورزی: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {16},
number = {4},
month = {February},
issn = {1028-3099},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {مکانیزاسیون، ماشین های کشاورزی، سرمایه گذاری، عوامل موثر، الگوی توبیت، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان در ماشین های کشاورزی: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن
%A قربانی, محمد
%A علی دریجانی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]