چغندرقند, دوره (24), شماره (1), سال (2008-3) , صفحات (55-66)

عنوان : ( شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران )

نویسندگان: اردشیر غلامی , محسن مهرور , محمدعلی سبک خیزخیاط ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عامل بیماری ریزومانیا می باشد که یکی از بیماری های مهم (BNYVV) ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر است J و P ،B ،A عضو تیپ جنس بنی ویروس بوده و دارای چهار تیپ BNYVV . چغندرقند به شمار می آید تفاوتی وجود ندارد B و A که از نظر جغرافیایی به مناطق خاصی محدودند. از نظر بیماری زایی، بین تیپ های بوده و بسیار مهاجم تر می باشند. هیچ یک از این تیپ ها را RNA دارای یک مولکول 5 J و P ولی تیپ های نمی توان به طریق سرولوژیکی از هم تشخیص داد. به منظور شناسایی تیپ های ویروس عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران، 28 نمونه ریشه چغندرقند دارای علائم ریشه ریشی مشکوک به ریزومانیا، از توسط (BNYVV) حوزه کارخانه قند چناران در تابستان 1385 جمع آوری گردید. ابتدا ویروس عامل بیماری در نمونه ها ردیابی شد. در نمونه های آلوده، با RT-PCR آزمون الایزا به روش ساندویچ دو طرفه و واکنش تیپ ویروس تعیین گردید. ،RT-PCR و واکنش BNYVV استفاده از آغازگرهای اختصاصی تیپ های ویروس در 25 نمونه، RT-PCR از 28 نمونه دارای علائم مشکوک به ریزومانیا، آزمون الایزا در 23 نمونه و واکنش توسط آغازگرهای اختصاصی تیپ، فقط قطعه ای به RT-PCR را ردیابی کرد. واکنش BNYVV ویروس A اندازه 324 جفت باز را تکثیر نمود. به این ترتیب در کلیه نمونه های آلوده، ویروس عامل بیماری، تیپ تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

, الایزا, بیماری ریزومانیا, تیپ ویروس, چغندرقند, چناران, ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر PCR, BNYVV
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017053,
author = {اردشیر غلامی and مهرور, محسن and سبک خیزخیاط, محمدعلی},
title = {شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران},
journal = {چغندرقند},
year = {2008},
volume = {24},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-0670},
pages = {55--66},
numpages = {11},
keywords = {الایزا، بیماری ریزومانیا، تیپ ویروس، چغندرقند، چناران، ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر PCR; BNYVV},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران
%A اردشیر غلامی
%A مهرور, محسن
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%J چغندرقند
%@ 1735-0670
%D 2008

[Download]