علوم اجتماعی, دوره (6), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (28-49)

عنوان : ( بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان )

نویسندگان: سیدعلی حائری زاده , احمدرضا اصغرپور ماسوله , محسن نوغانی دخت بهمنی , سید علیرضا میرانوری بایگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود کیفیت آموزش و افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان یکی از اهداف مهم هر دانشگاه است.در میان عوامل موثر موفقیت تحصیلی دانشجویان ،پژوهشهای بسیاری در مورد روابط بیرون کلاس غیر رسمی استاد - دانشجو انجام شده است.تقریبا در تمام پژوهشهای این حوزه بر کارکدهای مثبت این روابط برای کنشگران درگیررابطه و نیز برای سازمان دانشگاه تاکید شده است.ذر این پژوهش به منظور بررسی تفاوتهای دو دانشکده متفاوت از جهت روابط استاد و دانشجو ، دانشکده های علوم انسانی و مهندسی در یک دانشگاه بزرگ دولتی با هم مقایسه شده اند. حجم نمونه 300 نفر بوده است.نتایج نشان داده است که در دانشکده علوم انسانی روابط استاد- دانشجو بیشتر بیشتر از دانشکده مهندسی است.این در حالی است که در دانشکده مهندسی روابط دانشج- دانشجو فراوان تر از دانشکده علوم انسانی است.مدل علی برای بررسی عوامل موثر موفقیت تحصیلی در دو دانشکده مشابه است ودر هر دو دانشکده پیوندهای قوی و ضعیف با استاد و نیز انگیزه شغلی مثبت و نیز رضایت از نمره بر موفقیت تحصیلی تاثیر مثبت داشته است.

کلمات کلیدی

, دانشجویان علوم انسانی , دانشجویان مهندسی , رابطه استاد -دانشجو, رابطه دانشجو - دانشجو , موفقیت تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017054,
author = {حائری زاده, سیدعلی and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and نوغانی دخت بهمنی, محسن and میرانوری بایگی, سید علیرضا},
title = {بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {28--49},
numpages = {21},
keywords = {دانشجویان علوم انسانی ،دانشجویان مهندسی ،رابطه استاد -دانشجو، رابطه دانشجو - دانشجو ، موفقیت تحصیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان
%A حائری زاده, سیدعلی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A میرانوری بایگی, سید علیرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2009

[Download]