علوم باغبانی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (7-13)

عنوان : ( مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی )

نویسندگان: هانیه هادی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پاکلوبوترازول مهم ترین ترکیب تریازولی می باشد که دربرخی از محصولات به عنوان کند کننده رشد به کار می رود. در این تحقیق، تاثیر روش‌های کاربرد و غلظت پاکلوبوترازول به منظور کنترل ارتفاع گیاه و تولید گلدانی گل مریم مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول، پیازهای مریم قبل از کشت در محلول پاکلوبوترازول با غلظت‌های 0،25 ، 50 ، 75 و 100 میلی‌گرم در لیتر و بمدت زمان 10 ،20، 30 دقیقه فرو برده شده و سپس در گلدان کشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. در آزمایش دوم، گیاهان در مرحله ای که 20 سانتی‌متر ارتفاع و برگهای کاملاً توسعه یافته داشتند، با غلظت‌های0 ، 15، 30، 45، 60 و 75 میلی‌گرم در لیتر پاکلوبوترازول در غالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که بلندترین گیاهان (54/54 و 40/60 سانتی‌متر) به ترتیب در آزمایش فروبری و محلول پاشی، گیاهان شاهد می‌باشند. سریعترین زمان گل‌دهی (3/107روز) نیز در گیاهان شاهد دیده شد در حالی که گلدهی با کاربرد پاکلوبوترازول با غلظت 100 پی پی ام تا 2/122 روز به تأخیر افتاد. صفات طول خوشه، طول ساقه و تعداد گلچه در هر دو روش فروبری پیاز قبل از کشت و محلول پاشی تحت تأثیر غلظت پاکلوبوترازول کاهش یافتند. نتایج این آزمایش نشان داد که پاکلوبوترازول توانسته است اندازه گیاه را متناسب با اندازه گلدان کنترل کند.

کلمات کلیدی

, گل مریم, پاکلوبوترازول, روش کاربرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017055,
author = {هادی زاده, هانیه and تهرانی فر, علی and شور, محمود and نعمتی, سیدحسین},
title = {مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۳۰},
pages = {7--13},
numpages = {6},
keywords = {گل مریم، پاکلوبوترازول، روش کاربرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی
%A هادی زاده, هانیه
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم باغبانی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۳۰
%D 2010

[Download]