شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( نقش مسیر انتقال سیگنال ‏MAPK‏ در مقاومت پایه چغندرقند به ‏قارچ ‏‎ Rhizoctonia solani‏ عامل بیماری سوختگی اندام های هوایی و ‏پوسیدگی ریشه ‏ )

نویسندگان: پریسا طاهری , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوختگی اندام های هوایی چغندرقند ناشی از قارچ ‏Rhizoctonia solani‏ از گروه آناستوموزی‏‎2-2 IV‎‏ یکی از ‏مهم ترین بیماریهای این گیاه زراعی است که کاهش محصول زیادی را در جهان موجب می شود. همچنین این ‏بیمارگر موجب پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند می شود. ما واکنش چهار ژنوتیپ چغندرقند شامل دوروتی، ‏رامونا، سونیا و پائولینا را به‎ R. solani‎در شرایط گلخانه بررسی کردیم. هر کولتیوار پنج هفته پس از ظهور گیاهچه ‏مایه زنی شد. هفت روز پس از مایه زنی، ارزیابی بیماری با اندازه گیری طول زخم انجام شد. آنالیز داده ها با آزمون ‏Kruskall-Wallis‏ کامل شده با آزمون مقایسه ای‏‎ Mann-Whitneyبا استفاده از ‏SPSS‏ انجام گردید. رامونا ‏مقاومترین کولتیوار بود که سطح پایینی از علایم بیماری را نشان داد. درحالی که دوروتی حساسترین کولتیوار با ‏نواحی وسیعی از علایم سوختگی بود. برای رزیابی نقش سیگنالی پروتئین کینازهای فعال شونده توسط میتوژن به ‏عنوان یک مسیر شناخته شده دخیل در دفاع گیاه، از یک بازدارنده فعالیت پروتئین کیناز استفاده کردیم. تیمار ‏کولتیوارها با ‏K252a‏ به عنوان یک بازدارنده پروتئین کیناز پیشرفت بیشتر بیماری و سطح بالاتری از حساسیت را ‏نشان داد. این یافته نشانگر نقش مسیر انتقال سیگنال ‏MAPK‏ در مقاومت پایه چغندر به ‏R. solani‎‏ می باشد. ‏

کلمات کلیدی

, پروتئین کیناز, چغندرقند, مقاومت پایه, ‏Rhizoctonia solani‏. ‏
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017106,
author = {طاهری, پریسا and طریقی, سعید},
title = {نقش مسیر انتقال سیگنال ‏MAPK‏ در مقاومت پایه چغندرقند به ‏قارچ ‏‎ Rhizoctonia solani‏ عامل بیماری سوختگی اندام های هوایی و ‏پوسیدگی ریشه ‏},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروتئین کیناز، چغندرقند، مقاومت پایه، ‏Rhizoctonia solani‏. ‏},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مسیر انتقال سیگنال ‏MAPK‏ در مقاومت پایه چغندرقند به ‏قارچ ‏‎ Rhizoctonia solani‏ عامل بیماری سوختگی اندام های هوایی و ‏پوسیدگی ریشه ‏
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]