نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

Title : ( ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز تودههای نفوذی کالکآلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران )

Authors: Reza Arjmandzadeh , Mohammad Hassan Karimpour , Seyed Ahmad Mazaheri , ژوزه فرانسیسکو سانتوز , جورج مدینا , Seyed Massoud Homam ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

گرانیتوئیدهای پورفیری دهسلم و چاهشلغمی در کمربند آتشفشانی- نفوذی بلوک لوت در شرق ایران مرکزی قرار گرفتهاند و جزو گرانیتهای کمانهای آتشفشانی کالک آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی هستند. نمودار عنکبوتی نرمالیزه و Rb, Sr, Ba, Zr, Cs مانند (LILE) عناصر کمیاب نسبت به جبه اولیه نشاندهندة غنیشدگی شدید عناصر میباشد. نمودار عنکبوتی نرمالیزه عناصر نادر نسبت به HREE وY ،Nb, P مانند (HFSE) تهیشدگی عناصر است. با وجود ویژگیهای شوشونیتی LREE/HREE و مقادیر بالای REE کندریت نشان دهنده درجه بالای تفریق قابل مشاهده میباشند. La/Yb–Yb و Sr/Y–Y در این تودههای نفوذی،گرایش آداکیتی آنها در دیاگرامهای همراه با عناصر اصلی و کمیاب نشان میدهند که منشأ این تودههای єNd 87 اولیه و Sr/86Sr نسبتهای ایزوتوپی نفوذی از جبه متاسوماتیک است و گارنت فاز باقیمانده بوده در حالیکه فلوگوپیت دچار ذوب شده است. این تودههای نفوذی آلودگی کمی نسبت به پوسته داشتهاند. به طور کلی شواهد ایزوتوپی، ژئوشیمیایی و پترولوژیکی تأییدکننده زون فرورانش در زیر بلوک لوت در ترشیاری است.

Keywords

, ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز تودههای نفوذی کالکآلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت, شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017137,
author = {Arjmandzadeh, Reza and Karimpour, Mohammad Hassan and Mazaheri, Seyed Ahmad and ژوزه فرانسیسکو سانتوز and جورج مدینا and Homam, Seyed Massoud},
title = {ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز تودههای نفوذی کالکآلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {IRAN},
keywords = {ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز تودههای نفوذی کالکآلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز تودههای نفوذی کالکآلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران
%A Arjmandzadeh, Reza
%A Karimpour, Mohammad Hassan
%A Mazaheri, Seyed Ahmad
%A ژوزه فرانسیسکو سانتوز
%A جورج مدینا
%A Homam, Seyed Massoud
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]