نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

Title : ( فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران )

Authors: Reza Arjmandzadeh , Mohammad Hassan Karimpour , Seyed Ahmad Mazaheri , ژوزه فرانسیسکو سانتوز , جورج مدینا , Seyed Massoud Homam ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

محیط تکتونوماگماتیسم و متالوژنی بلوک لوت در حال حاضر مورد بحث است و نظریات بسیاری مطرح شدهاند. یکی از موارد مورد بحث اهمیت فرایندهای فرورانش برای توضیح ویژگیهای زمینشناسی بلوک لوت است. علیرغم اینکه برخی مسئله فرورانش را مردود دانستهاند اما اکثر محققین معتقدند که فرورانش پوسته اقیانوسی نقش مهمی در تحولات تکتونیکی این منطقه داشته است. تاکنون دو مدل ژئودینامیکی مربوط به فرورانش ارائه شدهاند: برخی فرورانش را به زیر بلوک افغان در نظر گرفتهاند در حالیکه عدهای معتقدند که پوسته اقیانوسی به زیر بلوک لوت کشیده شده است. دادههای جدید عناصر کمیاب و ژئوشیمی ایزوتوپی از تودههای نفوذی الیگوسن مناطق دهسلم و چاهشلغمی وجود یک محیط فرورانش را در زیر بلوک لوت اثبات کرده است. از طرف دیگر شواهد ساختاری نشان دهنده فرورانش به زیر بلوک افغان نیز وجود دارند. بمنظور توضیح مهمترین ویژگیهای تکتونوماگماتیسم و متالوژنی بلوک لوت نظریه جدید در این مقاله ارائه میشود که شامل فرورانش دوسویه نامتقارن به زیر هر دو بلوک لوت و افغان با سرعتهای متفاوت میباشد.

Keywords

, فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت, شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017138,
author = {Arjmandzadeh, Reza and Karimpour, Mohammad Hassan and Mazaheri, Seyed Ahmad and ژوزه فرانسیسکو سانتوز and جورج مدینا and Homam, Seyed Massoud},
title = {فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران
%A Arjmandzadeh, Reza
%A Karimpour, Mohammad Hassan
%A Mazaheri, Seyed Ahmad
%A ژوزه فرانسیسکو سانتوز
%A جورج مدینا
%A Homam, Seyed Massoud
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]