نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( کانیسازی و اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانهای در غرب معدن کائولن دربند (جنوب غربی سبزوار) )

نویسندگان: سمانه نادرمزرجی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در 32 کیلومتری جنوبغربی سبزوار و 10 کیلومتری شرق روستای هلاک آباد واقع گردیده است. ازلحاظ تقسیمات زمینشناسی این منطقه دربخش شمالی ایران مرکزی و زون سبزوارقرار میگیرد. براساس مطالعات صحرایی و میکروسکوپی واحدهای سنگی منطقه شامل واحدهای ولکانیکی و ساب ولکانیکی میباشد، که تحت تاثیرمحلولهای هیدروترمال واحدهای سنگی منطقه آلتراسیون آرژیلیکی، پروپیلتیک، سیلیسی و کربناته را درشدت- های مختلف نشان میدهند. کانیسازی در منطقه در دو شکل کانیسازی فلزی و غیرفلزی مشاهده میشود. پیریت- های خودشکل فراوانترین کانی سولفیدی درمنطقه میباشند، و ازغرب به شرق منطقه مورد مطالعه از تعداد رگههای پیریت کاسته میشود.مطالعات ژئوشیمیایی درمنطقه در دو بخش ژئوشیمی رسوبات رودخانهای و ژئوشیمی سنگی به Cu – Pb – Zn – Ag – Sb – Fe – Mo مورد مطالعه قرار گرفتهاست. جهت بررسیهای ژئوشیمیایی، عناصر همبستگی مناسبی را با یکدیگر نشان میدهند. که این آنومالیها با Zn و Cu روش جذب اتمی آنالیزشدند، و عناصر 2257/5 و ppm به ترتیب Cu , Zn آلتراسیون آرژیلیک + کربناته در ارتباط می باشند، بالاترین مقادیرعناصر 342/4 می باشد، که این آنومالی عناصر منطبق برواحد کوارتزمونزونیت پورفیری می باشد.

کلمات کلیدی

کانیسازی و اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانهای در غرب معدن کائولن دربند (جنوب غربی سبزوار)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017139,
author = {نادرمزرجی, سمانه and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود},
title = {کانیسازی و اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانهای در غرب معدن کائولن دربند (جنوب غربی سبزوار)},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کانیسازی و اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانهای در غرب معدن کائولن دربند (جنوب غربی سبزوار)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانیسازی و اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانهای در غرب معدن کائولن دربند (جنوب غربی سبزوار)
%A نادرمزرجی, سمانه
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]