نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( مطالعات پتروگرافی، آلتراسیون و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن )

نویسندگان: پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده اکتشافی دهن قلعه بین مختصات ״ عرض شمالی قرار دارد. پردازش دادههای استر و مطالعات صحرایی منجر به آشکارسازی زونهای آلتراسیون هماتیتی، کلریتی، اپیدوتی، سرسیتی و سیلیسی در محدوده گردید. لیتولوژی کلی منطقه شامل مجموعه سنگهای دگرگونی همراه با تودههای آذرین با بافت پورفیری نیمه عمیق حدواسط کمی دگرگون شده میباشد. آنالیز ژئوشیمیایی رسوبات رودخانهای حاکی از آنومالی عناصر طلا، نقره، مس، سرب و روی در هالههای ثانویه است. بیشترین میزان طلا 160/3 ) بوده که مرتبط با ppm) 88/94 ) و روی ppm) 87/28 )، سرب ppm) 97 )، مس ppb) 12/3 )، نقره ppb) تودههای متا هورنبلند کوارتز مونزونیت پورفیری، متا هورنبلند کوارتز مونزو دیوریت پورفیری، متا کوارتز مونزونیت پورفیری و متا هورنبلند کوارتز مونزو سینیت پورفیری و بعضاً بیوتیت سرسیت شیستها می باشد.

کلمات کلیدی

, مطالعات پتروگرافی, آلتراسیون و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای در محدوده اکتشافی دهن قلعه, شمال غربی بردسکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017140,
author = {روحبخش ایرادی, پیام and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود and حسین عباس نیا},
title = {مطالعات پتروگرافی، آلتراسیون و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مطالعات پتروگرافی، آلتراسیون و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات پتروگرافی، آلتراسیون و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن
%A روحبخش ایرادی, پیام
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%A حسین عباس نیا
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]