دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (13), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (125-133)

عنوان : ( تاثیرات طولانی مدت عصاره آبی گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه فضایی در رت )

نویسندگان: مرتضی کفایی رضوی , سعیده ابراهیم پور , مریم طهرانی پور , مرتضی بهنام رسولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: از دیدگاه فیزیولوژیک حافظه به واسطه تغییراتی در قابلیت هدایت سیناپسی از نورونی به نورون بعد ایجاد می شود. این تغییرات موجب پیدایش مسیرهای تسهیلی برای هدایت پیام می گردد. در گیاه شاهدانه بیش از 61 ماده شیمیایی یافت می شود که کانابینوئید نامیده می شوند. هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره آبی بذر این گیاه بر تثبیت حافظه طولانی مدت می باشد. مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی- آزمایشگاهی ابتدا تعداد 40 راس رت با وزن تقریبی 250-320 گرم به 4 گروه تجربی و یک گروه شاهد تقسیم شدند. بذر گیاه توسط روش سوکسله عصاره گیری شد. برای تثبیت حافظه تست توسط روش ماز آبی موریس در 7 جلسه و در هر جلسه با 4 کارآزمایی برای هر رت صورت گرفت. گروه های تجربی 1 2، 3 و 4 به ترتیب با دوزهای 50، 100، 150، 210 میلی گرم بر کیلوگرم به روش داخل صفاقی تزریق شدند. موقعیت سکوی پنهان پس از تثبیت حافظه تغییر داده شد و تست موریس به مدت 5 روز تکرار گردید. یافته ها: گروه های تجربی 1، 2 و 3 نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری در زمان یادگیری داشته است در حالی که گروه تجربی 4 نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری را نشان نداد. نتیجه گیری: احتمال می رود این تقویت دراز مدت حافظه از طریق مکانیسم دپولاریزاسیون سیناپسی مهاری و ژیروس دندانه ای هیپوکامپ ایجاد شود که با تنطیم آزاد سازی میانجی CA دپولاریزاسیون سیناپسی تحریکی در ناحیه 1 موجب پلاستی سیتی نورونی می شود.

کلمات کلیدی

, گیاه شاهدانه, تقویت دراز مدت, حافظه فضایی, ماز آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017146,
author = {مرتضی کفایی رضوی and سعیده ابراهیم پور and مریم طهرانی پور and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {تاثیرات طولانی مدت عصاره آبی گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه فضایی در رت},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2010},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-5338},
pages = {125--133},
numpages = {8},
keywords = {گیاه شاهدانه، تقویت دراز مدت، حافظه فضایی، ماز آبی موریس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیرات طولانی مدت عصاره آبی گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه فضایی در رت
%A مرتضی کفایی رضوی
%A سعیده ابراهیم پور
%A مریم طهرانی پور
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ 1735-5338
%D 2010

[Download]