چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( میانگین باقیمانده رکورد در الگوی وایبل )

نویسندگان: فرشیده جوانمرد , مهدی دوست پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرض کنید ...X1,X2 یک دنباله از متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع باشند. Xj را یک رکورد (بالا) گوییم هرگاه از تمام مشاهدات ماقبل از خود بزرگتر باشد. داده های رکوردی کاربرد های مهمی در علومی نظیر بیمه، ترافیک، کنترل کیفیت و قابلیت اطمینان دارند ( سامانیئگو و وایتاکر، 1986 و دوست پرست و بالاکریشنان، 2009). اسدی و رقاب (2010) مفهوم میانگین باقیمانده رکوردها را در حالت کلی تعریف و برخی از خواص آن را بررسی نموده اند. در این مقاله، با فرض اینکه متغیرهای تصادفی Xi از الگوی وایبل دوپارامتری تبعیت می کنند، شکل ساده تری برای میانگین باقیمانده رکوردها محاسبه شده و خواص آن نسبت به پارامترهای الگوی وایبل به تفصیل بررسی خواهد شد. از آنجاییکه رابطه نزدیکی بین رکوردهای بالا و زمان تعمیرات مینیمال وجود دارد، از نتایج این مقاله می توان در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, رکورد بالا, الگوی وایبل, تعمیرات و نگهداری, میانگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017166,
author = {فرشیده جوانمرد and دوست پرست, مهدی},
title = {میانگین باقیمانده رکورد در الگوی وایبل},
booktitle = {چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {رکورد بالا، الگوی وایبل، تعمیرات و نگهداری، میانگین باقیمانده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میانگین باقیمانده رکورد در الگوی وایبل
%A فرشیده جوانمرد
%A دوست پرست, مهدی
%J چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2010

[Download]