هیجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( پترولوژی و مغناطیس سنجی توده ھای آذرین نفوذی در محدوده اکتشافی دھن قلعه ، شمال غربی بردسکن )

نویسندگان: پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

٣۵ تا º ٢٠´ ۵٧ طول شرقی و ״ ٢۵ º ۴۵´ ۵٧ تا º ۴٠´ محدوده اکتشافی دھن قلعه بین مختصات ״ ۵۶ ٣۵ عرض شمالی قرار دارد. زمین شناسی منطقھ شامل مجموعه سنگ ھای دگرگونی ناحیھ ای از º ٢١ ´ ״ ٣٧ جمله کلریت سرسیت شیست، بیوتیت سرسیت شیست و سرسیت شیست ھمراه با توده ھای آذرین بازیک و حدواسط دگرگون شده در حد متا گابرو- دیوریت و متا دیوریت ھمگی متعلق بھ سازند تکنار به سن اردوویسین می باشد که این سازند توسط توده ھای گرانیتوئیدی نیمھ عمیق حدواسط با بافت پورفیری، کمی دگرگون شده به سن پالئوزوئیک میانی- فوقانی مورد نفوذ قرار گرفتھ است. بر اساس مطالعات پترولوژیکی منشا این توده ھای آذرین، ماگمایی کالک آلکالن، فوق آلومینیوم تا متا آلومینیوم مرتبط با رژیم تکتونیکی زون فرورانش حاشیه قاره در محدوده مطالعاتی شده است. تعیین می گردد .

کلمات کلیدی

, پترولوژی و مغناطیس سنجی توده ھای آذرین نفوذی در محدوده اکتشافی دھن قلعه , شمال غربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017174,
author = {روحبخش ایرادی, پیام and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود and حسین عباس نیا},
title = {پترولوژی و مغناطیس سنجی توده ھای آذرین نفوذی در محدوده اکتشافی دھن قلعه ، شمال غربی بردسکن},
booktitle = {هیجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پترولوژی و مغناطیس سنجی توده ھای آذرین نفوذی در محدوده اکتشافی دھن قلعه ، شمال غربی بردسکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پترولوژی و مغناطیس سنجی توده ھای آذرین نفوذی در محدوده اکتشافی دھن قلعه ، شمال غربی بردسکن
%A روحبخش ایرادی, پیام
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%A حسین عباس نیا
%J هیجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]