نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در غرب منطقه معدنی ارغش، با نگرشی بر اکتشاف مس، سرب و روی رگه ای )

نویسندگان: لیلی خلیلی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده مورد مطالعه در غرب منطقه معدنی ارغش قرار گرفته است. ترکیب کلی توده های نفوذی منطقه دیوریت تا گرانودیوریت است. زون های آلتراسیون شامل پروپلیتیک، سیلیسی، آرژیلیکی، سرسیتی و کربناتی است. در منطقه مورد مطالعه کانی سازی شامل کانی سازی رگه ای و افشان است. کانی سازی رگه ای در ارتباط با زون گسلی بوده و شامل پیریت، مگنتیت، اسفالریت، گالن، کلسیت و کوارتز است. کانی سازی افشان شامل کانی های پیریت، کالکوپیریت و مگنتیت است. هوازدگی کانی های سولفیدی اولیه سبب تشکیل مقادیر سطحی زیادی از کانی های سوپرژن مانند مالاکیت، آزوریت، لیمونیت، هماتیت و گوتیت شده است. اکتشافات ژئوشیمیایی بر مبنای رسوبات رودخانه ای و ژئوشیمی سنگ مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر عناصر Cu Pb, Mo, Sb, Fe Zn, اندازه گیری شد. برای رسوبات رودخانه ای بالاترین میزان مس ppm 71، سرب ppm 47، روی ppm 155، آنتیموان ppm 31، آهن ppm 100000 و مولیبدن کمتر از ppm 1 است. برای نمونه های سنگی بالاترین مقادیر اندازه گیری شده مس 21000 ppm، سرب19000 ppm ، روی 14000 ppm، آنتیموان 522 ppm، آهن 54000 ppm و مولیبدن کمتر از 1ppm می باشد. وجود توده های نفوذی و نیمه نفوذی با ترکیب اسیدی تا حد واسط، وجود آلتراسیون های پروپلیتیک، آرژیلیک، سیلیسی، سرسیتی و کربناتی مرتبط با این توده ها، وجود کانی سازی در زون های گسلی و کانی سازی افشان در منطقه ارغش نشان دهنده کانی سازی رگه ای مرتبط با سیستم مس پورفیری است.

کلمات کلیدی

ارغش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017209,
author = {خلیلی, لیلی and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در غرب منطقه معدنی ارغش، با نگرشی بر اکتشاف مس، سرب و روی رگه ای},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارغش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در غرب منطقه معدنی ارغش، با نگرشی بر اکتشاف مس، سرب و روی رگه ای
%A خلیلی, لیلی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]