نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( شناسایی دگرسانی آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته با استفاده باندهای SWIR سنجنده استر در منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی )

نویسندگان: ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد سنجش از دور در سالهای اخیر، در اکتشاف ذخایر معدنی گسترش یافته است. مهم‌ترین قابلیت ماهواره‌‌ها در اکتشافات معدنی، شناسایی مناطق دگرسانی است. از آنجا که دگرسانی ارتباط مستقیمی با ذخایر معدنی و کانی‌زایی‌ دارد، شناسایی آنها به کمک تصاویر ماهواره‌ای باعث تسریع امر اکتشاف و پایین آمدن هزینه‌های آن به میزان زیاد خواهد شد. در منطقه هلاک آباد زون دگرسانی گسترده و متنوع وجود دارد. زونهای دگرسانی موجود منطقه عبارتند از زون پروپلیتیک، آرژیلیک، آرژیلیک پیشرفته و سیلیسی. اعمال روشهای مختلف پردازش داده های ماهواره-ای علاوه بر تفکیک بهتر واحدهای زمین شناسی، به بارز سازی دگرسانی های مختلف در منطقه منجر گردید. بیشتر کانی های Al-OH دار نظیر کائولینیت، ایلیت، پیروفیلیت و آلونیت که در آلتراسیون های فیلیک، آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته یافت می‌شوند، با پردازش تصاویر آستر شناسایی شدند. دگرسانی گرمابی در منطقه هلاک آباد مشابه سیستم های طلا- مس سولفیداسیون بالا است. آلونیت کانی شاخص زون دگرسانی آرژیلیک پیشرفته است.

کلمات کلیدی

هلاک آباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017216,
author = {قورچی روکی, ملیحه and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {شناسایی دگرسانی آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته با استفاده باندهای SWIR سنجنده استر در منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هلاک آباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی دگرسانی آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته با استفاده باندهای SWIR سنجنده استر در منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی
%A قورچی روکی, ملیحه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]