نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( بررسی زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار کلاته آهنی- گناباد )

نویسندگان: محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , احسان سلاطی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مطالعاتی در شرق ایران و در فاصله 25 کیلومتری جنوب خاوری گناباد واقع شده است. چندین توده نفوذی گرانیتوئید در محدوده مورد مطالعه شناسایی شدند. براساس پذیرفتاری مغناطیسی گرانیتوئیدهای متعلق به سری ایلمینیت و مگنتیت هستند. گرانودیوریت ها متعلق به سری ایلمینیت اند. توده های مونزونیتی که از گرانودیوریت جوانتر هستند، به شکل استوک رخنمون دارند. مونزونیت ها براساس ترکیب کانی شناختی و بالا بودن عدد پذیرفتاری مغناطیسی [(>500) × 10-5 SI]، به سری مگنتیت (نوع I) اختصاص دارند. کانی سازی کالکوپیریت، اسفالریت، گالن، پیریت، سیدریت، مالاکیت، آزوریت و هماتیت شناسایی شدند. کانی سازی در ارتباط با توده های مونزونیتی و گرانودیوریتی (خاص) می باشد و در جایی که آلتراسیون شدید آرژیلیک و سیلیسی وجود دارد. زون های آلتراسیون مهم عبارتند از: سرسیتیک، پروپلیتیک، سیلیسی، آرژیلیک و تورمالین. نمونه های ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای (کانی سنگین) در قسمت روستای رودگز، بیشترین بی هنجاری عناصر Sn, Au ,Pb Zn, Cu را نشان می دهد. نمونه برداری از زونهای کانی سازی و توده های مختلف که از محل گمانه های اکتشافی حفر شده انجام شد، کانی سازی را در عمق نیز به اثبات رساند. نتایج تجزیه بیش از 100 نمونه از محل های مختلف مناسب (برداشت شده از مناطق دارای آلتراسیون و کانی سازی در سطح و عمق) نشان داد که اکثر بی هنجاری Sn-W-Au-Pb-Zn-Cu-As در ارتباط با توده های نفوذی مونزونیتی و آلتراسیون سیلیسی است. بیشترین میزان بی هنجاری عناصر Sn-W-Au-Pb-Zn-Cu-As در منطقه کلاته رودگز است که به صورت یک زون برش گسلی نمایان شده است.

کلمات کلیدی

گناباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017219,
author = {مرادی نقندر, محراب and کریم پور, محمدحسن and سلاطی, احسان},
title = {بررسی زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار کلاته آهنی- گناباد},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گناباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار کلاته آهنی- گناباد
%A مرادی نقندر, محراب
%A کریم پور, محمدحسن
%A سلاطی, احسان
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]