هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( بارزسازی زونهای دگرسانی با استفاده از باندهای سنجنده استر مطالعه موردی منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی )

نویسندگان: ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارزسازی زون های دگرسانی با استفاده از باندهای سنجنده استر مطالعه موردی منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی

کلمات کلیدی

هلاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017225,
author = {قورچی روکی, ملیحه and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {بارزسازی زونهای دگرسانی با استفاده از باندهای سنجنده استر مطالعه موردی منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی},
booktitle = {هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {هلاک آباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بارزسازی زونهای دگرسانی با استفاده از باندهای سنجنده استر مطالعه موردی منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی
%A قورچی روکی, ملیحه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]