ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15

عنوان : ( تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم پرتقال منطقه شمال )

نویسندگان: علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین خواص فیزیکی پرتقالهای تولیدی در کشور جهت استفاده در طراحی ماشین‌های مختلف و بهبود خطوط فرآوری در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت ضروری است. در این تحقیق دو رقم پرتقال منطقه شمال کشور با نامهای تامپسون ناول و مورو پس از برداشت به آزمایشگاه منتقل شده و آزمایش‌هایی برای تعیین خواص فیزیکی آنها انجام شد. برای تعیین و مقایسه مشخصات فیزیکی هر دو رقم پرتقال شامل ابعاد، جرم، حجم، چگالی حقیقی، قطر میانه هندسی و کرویت از طرح کاملا تصادفی استفاده شد. میانگین مقادیر مشخصه‌های فیزیکی پرتقالهای تامپسون ناول و مورو به ترتیب برابر بود با: قطر طولی a، 63/71 و 84/64 میلیمتر; قطر عرضی b، 85/73 و 04/62 میلیمتر; جرم، 73/194 و 58/127 گرم; حجم، 45/209 و 08/131 سانتی متر مکعب; چگالی حقیقی 93/0 و 98/0 گرم بر سانتی متر مکعب; قطر میانه هندسی 09/73 و 84/62 میلیمتر و کرویت 98% و 7/96% بودند و دو رقم در تمام مشخصه های فیزیکی با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند.

کلمات کلیدی

, پرتقال , خواص فیزیکی , چگالی حقیقی , کرویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017235,
author = {دادور, علی اکبر and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن},
title = {تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم پرتقال منطقه شمال},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پرتقال ، خواص فیزیکی ، چگالی حقیقی ، کرویت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم پرتقال منطقه شمال
%A دادور, علی اکبر
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%J ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2010

[Download]