ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15

عنوان : ( اثر شکل دانه، شکل جعبه و ضریب اصطکاک برکمیت و کیفیت نیرو های وارد بر کف جعبه های حمل میوه با استفاده از شبیه سازی عددی المانهای مجزا )

نویسندگان: سعید هاشمی نیاسری , محمدحسین عباسپور فرد , مهدی خجسته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از روش های متداول حمل و نقل و نگهداری میوه جعبه می باشد که به صورت گسترده در صنعت و بازار مورد استفاده می باشد. محصول درون این جعبه ها بر اثر نیروها وتنش های ناشی از انباشتگی، طول مدت انبارداری، تهویه نامطلوب درون جعبه و دیگر عوامل در معرض آسیب دیدگی و خرابی می باشند. در تحقیق استفاده (DEM) حاضر برای بررسی و تحلیل این نیروها در کف جعبه از روش شبیه سازی عددی المانهای مجزا گردید. در این روش دانه های کروی و غیر کروی درون جعبه های مستطیل مربعی بر اثر نیروی ثقل انباشته شده، نیروهای وارد بر دانه ها در کف جعبه استخراج و در قالب مشخصه های نیرویی ارزیابی گردیدند. در این تحقیق اثرات شکل جعبه (ابعاد جعبه)، ضریب اصطکاک دانه ها، شکل دانه، بر مشخصه های نیرویی شامل انحراف از معیار نیروها، میانگین نیروها، بیشینه نیرو و تخلخل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در جعبه های حاوی دانه های کروی، ابعاد جعبه بر مشخصه های نیرویی تاثیری ندارند. ولی در جعبه های حاوی دانه های غیر کروی، باریک شدن جعبه باعث قرار گرفتن نامنظم محصول و انتقال بخشی از وزن محصول به جداره ها می گردند. بنابراین می توان شرایط لهیدگی میوه های موجود در کف جعبه مورد بررسی قرار داده و ابعاد جعبه با نیروی حداقل در کف جعبه انتخاب نمود.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, المان های مجزا, تحلیل نیرویی, جعبه میوه, لهیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017237,
author = {هاشمی نیاسری, سعید and عباسپور فرد, محمدحسین and خجسته پور, مهدی},
title = {اثر شکل دانه، شکل جعبه و ضریب اصطکاک برکمیت و کیفیت نیرو های وارد بر کف جعبه های حمل میوه با استفاده از شبیه سازی عددی المانهای مجزا},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شبیه سازی، المان های مجزا، تحلیل نیرویی، جعبه میوه، لهیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر شکل دانه، شکل جعبه و ضریب اصطکاک برکمیت و کیفیت نیرو های وارد بر کف جعبه های حمل میوه با استفاده از شبیه سازی عددی المانهای مجزا
%A هاشمی نیاسری, سعید
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A خجسته پور, مهدی
%J ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2010

[Download]