اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (11), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (302-311)

عنوان : ( بررسی ارتباط خستگی مادر با افسردگی پس از زایمان )

نویسندگان: پروین سالاری , الهه بنفشه , پریاحبرانی , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط خستگی مادر در دوره ی حاملگی و پس از زایمان با افسردگی پس از زایمان انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ی همبستگی طولی است که با نمونه گیری چند مرحله ای در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد، در سال های 87-86 13، بر روی60 خانم باردار واجد شرایط با سن حاملگی36 هفته و نمره ی آزمون ادینبورگ 9 یا کمتر انجام شد. خستگی با چک لیست اصلاح شده علایم خستگی در هفته 36 و37 حاملگی و روزهای 5 و14 بعد از زایمان و افسردگی پس از زایمان با آزمون افسردگی ادینبورگ و تایید روان پزشک در روزهای 5 ،14 و 28 پس از زایمان ارزیابی شد. داده ها با استفاده ازآزمون های مجذور خی، دقیق فیشر، تحلیل واریانس با مقادیر تکراری، رگرسیون لجستیک و همبستگی اسپیرمن و لامبدا با نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: همبستگی معنی داری بین خستگی هفته ی 37 بارداری با افسردگی پس از زایمان روز 5 (651/0 =r، 045/0P=)،14 (651/0=r، 045/0=P) و 28 (000/1 = r ،001/0=P) هم چنین بین خستگی هفته ی 36 بارداری با افسردگی پس از زایمان روز 5 (000/1=r، 001/0=P) و خستگی روز 14 با افسردگی بعد از زایمان روز 28 (000/1=r،000/0=P) به دست آمد. نتیجه گیری: وجود خستگی اواخر حاملگی و پس از زایمان مادران با وقوع افسردگی پس از زایمان ارتباط دارد.

کلمات کلیدی

, افسردگی پس از زایمان, حاملگی, خستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017243,
author = {پروین سالاری and الهه بنفشه and پریاحبرانی and جباری نوقابی, هادی},
title = {بررسی ارتباط خستگی مادر با افسردگی پس از زایمان},
journal = {اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health},
year = {2010},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {1028-6918},
pages = {302--311},
numpages = {9},
keywords = {افسردگی پس از زایمان، حاملگی، خستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط خستگی مادر با افسردگی پس از زایمان
%A پروین سالاری
%A الهه بنفشه
%A پریاحبرانی
%A جباری نوقابی, هادی
%J اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2010

[Download]