پژوهش های علوم دامی, دوره (19.1), شماره (2), سال (2009-10) , صفحات (71-83)

عنوان : ( اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیتهای آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی در تنش گرمایی )

نویسندگان: اعظم زینلی , احمد ریاسی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر , حجت ضیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر دو ترکیب آنتی اکسیدانی (سلنیت سدیم و زردچوبه) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی سویه راس در شرایط تنش گرمایی بررسی شد. این آزمایش با استفاده از 180 قطعه جوجه ی یکروزه در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با روش فاکتوریل (3 × 2) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره های حاوی سطوح صفر و 3/0 میلی گرم سلنیوم و (یا) صفر، 5 و 10 گرم زردچوبه در کیلوگرم خوراک بودند. جوجه ها تا سن 28 روزگی در دمای 30-28 درجه سانتی گراد و پس از آن تا 42 روزگی در دمای 35-32 درجه ی سانتی گراد (از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، به مدت 6 ساعت در روز) نگهداری شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که تنش گرمایی مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه های گروه شاهد را در مقایسه با دیگر تیمارها بطور معنی داری (05/0>P) کاهش داد. بهترین ضریب تبدیل (81/1) با مصرف 3/0 میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم در جیره حاصل شد. استفاده از سلنیوم و (یا) زردچوبه در جیره تأثیری بر بازده لاشه ی جوجه ها نداشت. با مصرف 10 گرم در کیلوگرم زردچوبه درصد چربی حفره ی شکمی بطور معنی داری (05/0>P) کاهش یافت. غلظت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و سوپراکسیددیسموتاز (SOD) در پلاسمای خون جوجه های بطور معنی داری (05/0>P) تحت تأثیر اثر متقابل سلنیوم و زردچوبه قرار گرفت. نتیجه گرفته شد که در شرایط تنش گرمایی استفاده ی همزمان از آنتی اکسیدان های معدنی و آلی اثر بهتری دارد.

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشتی, تنش گرمایی, سلنیت سدیم, زردچوبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017253,
author = {اعظم زینلی and احمد ریاسی and کرمانشاهی, حسن and همایون فرهنگ فر and حجت ضیایی},
title = {اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیتهای آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی در تنش گرمایی},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2009},
volume = {19.1},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-5125},
pages = {71--83},
numpages = {12},
keywords = {جوجه های گوشتی; تنش گرمایی; سلنیت سدیم; زردچوبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیتهای آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی در تنش گرمایی
%A اعظم زینلی
%A احمد ریاسی
%A کرمانشاهی, حسن
%A همایون فرهنگ فر
%A حجت ضیایی
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2009

[Download]