علوم باغبانی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (38-44)

عنوان : ( ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی،عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum) )

نویسندگان: امیرحسین سعیدنژاد , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کودهای بیولوژیک یکی از منابع اصلی تامین عناصر غذایی در کشاورزی پایدار محسوب می شوند. به منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و مقایسه 86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده - آزمایشی در سال زراعی 87 (Cuminum cyminum) کارایی آنها با کودهای شیمیایی در گیاه دارویی زیره سبز کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تلقیح بذور گیاه در (Flurescence pseudomonas) و باکتریهای حل کننده فسفات (Azospirillium و Azotobacter) با باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن تیمارهای منفرد و تلفیقی و همچنین تیمار کود شیمیایی شامل کاربرد 60 کیلوگرم کود نیتروژنه و 40 کیلوگرم کود فسفاته در هکتار به صورت پیش کاشت و تیمار شاهد بود. نتایج آزمایش حاکی از آن بود که کاربرد کودهای بیولوژیک بطور معنی داری باعث افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک ، ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه شد. شاخص برداشت اختلاف معنی داری در میان تیمارهای آزمایش نداشت. در بین تیمارهای مورد مطالعه تیمار تلفیقی ازتو باکتر و آزوسپریلیوم با سودوموناس بیشترین افزایش را در اکثر صفات مورد مطالعه داشتند و پس از آن تیمار کود شیمیایی و تیمار ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بیشترین اختلاف را با تیمار شاهد از خود نشان دادند. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب 357 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین درصد اسانس / در تیمارهای تلفیقی ازتوباکتر و سودوموناس با 527 کیلوگرم در هکتار و در تیمار شاهد با 6 2 درصد به دست آمد. در مجموع نتایج حاصله / 2 درصد و کمترین درصد اسانس در تیمار شاهد با 45 / نیز در تیمار تلفیقی ازتوباکتر و سودوموناس با 57 از این بررسی نشان داد کاربرد کودهای بیولوژیک دارای نقش قابل توجهی در بهبود صفات عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز بوده و میتواند به عنوان جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, زیره سبز, ازتوباکتر, آزوسپریلیوم, سودوموناس, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017258,
author = {سعیدنژاد, امیرحسین and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی،عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-3986},
pages = {38--44},
numpages = {6},
keywords = {زیره سبز، ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، سودوموناس، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی،عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum)
%A سعیدنژاد, امیرحسین
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2010

[Download]