پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (22), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (49-55)

عنوان : ( اندازه گیری وسعت غدد برونر در نواحی مختلف دوازدهه گوسفند لری بختیاری )

نویسندگان: سید محمود حسینی , احمدعلی محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تعداد 30 عدد نمونه دوازدهة سالم از گوسفند لری بختیاری در سن دو سال و جنس نر استفاده شد. پس از تعیین نمودن سه ناحیة دوازدهة قدامی ، دوازدهة نزولی و دوازدهة صعودی طول هر کدام از آنها بطور جداگانه در هر نمونه اندازه گیری وهر ناحیه به قطعات دو سانتیمتری تقسیم گردید. سپس جهت اندازه گیری ضخامت غدد برونر در لایة زیر مخاطی ،از نمونه ها لام بافتی تهیه نموده و نمونه ها توسط هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی گردید و در سطح میکروسکوپ نوری با استفاده از روش میکرومتری ، ضخامت غدد برونررا در هر قسمت مشخص نموده و در انتها نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه بین سه ناحیة دوازدهه بررسی و مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که در گوسفند لری بختیاری طول کل دوازدهه 81/12±5/72 سانتیمتر و بتفکیک طول دوازدهة قدامی13/2±05/12 سانتیمتر ، دوازدهة نزولی 69/4±51/26 سانتیمتر و دوازدهة صعودی 97/5±74/33 سانتیمتر می باشد. نتایج هیستومتری نشان داد که میانگین ضخامت غدد برونر از ناحیة دوازدهة قدامی به دوازدهة صعودی کاهش می یابد و ضخامت آن از 7/67±0/574 میکرون به 23/51±57/313 میکرون تغییر می یابد.در بررسی آماری ضخامت غدد برونر، اختلاف معنی داری بین سه قسمت دوازدهه مشاهده شد(P<0.001).

کلمات کلیدی

, غدد برونر , گوسفند ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017272,
author = {سید محمود حسینی and محمدپور, احمدعلی},
title = {اندازه گیری وسعت غدد برونر در نواحی مختلف دوازدهه گوسفند لری بختیاری},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2009},
volume = {22},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-5423},
pages = {49--55},
numpages = {6},
keywords = {غدد برونر - گوسفند - وسعت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری وسعت غدد برونر در نواحی مختلف دوازدهه گوسفند لری بختیاری
%A سید محمود حسینی
%A محمدپور, احمدعلی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2009

[Download]