مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (7), شماره (24), سال (2010-8) , صفحات (121-145)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , ملیحه آشنا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش قابل ملاحظه گازهای آلاینده و از آن جمله دی‌اکسیدکربن در دهه‌های اخیر به تبع رشد و توسعه صنعتی در جوامع، توجه بیشتری را به منظور مقابله و جلوگیری از اثرات مخرب آن‌ها به خود جلب کرده است. هدف این مقاله تعیین عواملی است که تغییر انتشار مرتبط با انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحلیل تجزیه‌ای کامل برای در ایران برای بخش‌های اصلی اقتصادی طی دوره 1373-1386 صورت پذیرفته است. بدین منظور تغییرات انتشار از نظر چهار عامل اصلی شدت انرژی، ضریب آلودگی، تغییرات ساختاری و فعالیت اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که در تحلیل کلی، مهمترین عامل افزایش انتشار ، رشد اقتصادی (اثر مقیاس) است و اثر ساختار اقتصادی با نرخ کمتری در افزایش انتشار کربن مؤثر است. ضریب آلودگی و شدت انرژی به میزان کمتری در کاهش انتشار نقش دارند. در تحلیل جزئی نتایج متفاوتی در ارتباط با هر عامل بدست آمده است. اثر فعالیت اقتصادی در تمام بخش‌ها مثبت بوده است و بخش‌هایی که سهم آن‌ها در تولید کل کاهش یافته است دارای اثر ساختاری منفی و در نتیجه اثر کاهشی بر انتشار هستند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: تحلیل تجزیه‌ای, انتشار دی‌اکسیدکربن, شدت انرژی, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017349,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and آشنا, ملیحه},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {24},
month = {August},
issn = {1735-1626},
pages = {121--145},
numpages = {24},
keywords = {واژگان کلیدی: تحلیل تجزیه‌ای، انتشار دی‌اکسیدکربن، شدت انرژی، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A آشنا, ملیحه
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2010

[Download]