دانش و توسعه, دوره (17), شماره (29), سال (2010-1) , صفحات (77-95)

عنوان : ( اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط درصنایع شهرک صنعتی توس )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , مجید درخشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله بررسی وضعیت بهره‌وری عوامل تولید صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی توس به روش توابع تولید می‌باشد. بدین منظور توابع تولید گروههای صنعتی مختلف بر اساس داده‌های مقطعی سال 1384 برآورد شده است. سپس کشش عوامل تولید، بهره‌وری متوسط، بهره‌وری نهایی و شاخص کاربری و سرمایه‌بری گروههای مذکور استخراج شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد بجز گروه صنایع فلزات اساسی سایر گروهها و همچنین کل صنعت دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس می‌باشند، علاوه بر این بیشترین میزان بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب مربوط به گروههای صنایع غذایی و صنایع ماشین‌آلات می‌باشد. همچنین بیشترین مقدار شاخص کاربری مربوط به گروه صنایع غذایی بوده و بیشترین مقدار شاخص سرمایه‌بری را گروه صنایع ماشین‌آلات به خود اختصاص داده است.

کلمات کلیدی

, بهره‌وری, توابع تولید, شاخص سرمایه‌بری, شهرک صنعتی توس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017350,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and درخشانی, مجید},
title = {اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط درصنایع شهرک صنعتی توس},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {17},
number = {29},
month = {January},
issn = {2008-1456},
pages = {77--95},
numpages = {18},
keywords = {بهره‌وری، توابع تولید، شاخص سرمایه‌بری، شهرک صنعتی توس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط درصنایع شهرک صنعتی توس
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A درخشانی, مجید
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]