دانشور علوم زراعی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-6) , صفحات (21-34)

عنوان : ( تاثیر جنستئین بر گره زایی و میزان نیتروژن سه گونه یونجه یکساله در دمای پایین منطقه ریشه )

نویسندگان: خسرو عزیزی , علیرضا دادخواه , سعید جلالی هنرمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر غلظت جنستئین بر میزان نیتروژن و گره زایی یونجه یکساله در دمای پایین 5 درجه سانتیگراد منطقه ریشه آزمایشی در شرایط کنترل شده در اتاقک رشد با دمای 25/20 درجه سانتی گراد روز/شب بالای سطح خاک انجام گرفت. سه گونه یونجه یکساله که با مناطق سرد و معتدله سازگاری دارند و پنج سطح جنستین شامل 0، 10، 20، 30 و 40 میکرومول بر لیتر در نظر گرفته شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. دو گونه Medicago polymorpha و Medicago rediata از نظر تمامی صفات اندازه گیری شده نسبت به گونه Medicago rigidula برتر بوده و توانایی بیشتری در تولید گره در دمای پایین ریشه دارا بودند. استفاده از جنستین باعث افزایش گره زاییی و میزان نیتروژن گونه های یونجه یکساله شد. در دمای 5 درجه سانتی گراد، غلظت 20 میکرومول بر لیتر جنستین نسبت به سایر تیمارها تاثیر بیشتری بر گره زایی و همچنین میزان نیتروژن گونه های یونجه یکساله داشته است. تیمار جنستین ماده خشک ریشه و گره، تعداد گره و میزان نهایی نیتروژن گونه های یونجه یکساله در دمای پنج درجه سانتیگراد را افزایش داد. بررسی اثر متقابل ارقام و غلظت جنستین نشان داد که گونه Medicago polymorpha در غلظت 20 میکرومول در لیتر جنستین از لحاظ صفات مورد بررسی نسبت به سایر تیمارها برتر بود.

کلمات کلیدی

, یونجه یکساله, دمای پایین منطقه ریشه, گره زایی, میزان نیتروژن, جنستئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017364,
author = {خسرو عزیزی and دادخواه, علیرضا and سعید جلالی هنرمند},
title = {تاثیر جنستئین بر گره زایی و میزان نیتروژن سه گونه یونجه یکساله در دمای پایین منطقه ریشه},
journal = {دانشور علوم زراعی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {June},
issn = {****-0094},
pages = {21--34},
numpages = {13},
keywords = {یونجه یکساله،دمای پایین منطقه ریشه، گره زایی، میزان نیتروژن،جنستئین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر جنستئین بر گره زایی و میزان نیتروژن سه گونه یونجه یکساله در دمای پایین منطقه ریشه
%A خسرو عزیزی
%A دادخواه, علیرضا
%A سعید جلالی هنرمند
%J دانشور علوم زراعی
%@ ****-0094
%D 2010

[Download]