چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( بررسی اثر کاهش سطوح مختلف پروتئین, کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: نعمت ضیائی , حسن کرمانشاهی , محمد پیله ور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی برای بررسی اثر کاهش سطوح مختلف پروتئین و عناصر معدنی بر خصوصیات تولیدی و پارامترهای خونی و استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی طراحی شد. این آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل 2 2 در قالب طرح کاملا تصادفی دارای 2 در 4 تکرار و با استفاده از (NRC و% 15 کمتر از NRC) و 2 سطح کلسیم فسفر (NRC و 15 % کمتر از NRC) سطح پروتئین 160 جوجه یک روزه انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که کاهش در مقدار پروتئین خام جیره اثر معنی داری بر مصرف غذا، 15 درصد کاهش در مقدار کلسیم و فسفر جیره باعث .(P< افزایش وزن بدن، ضریب تیدیل غذایی و مصرف آب داشت ( 0.05 سطوح مختلف پروتئین و کلسیم و .(P< افزایش مصرف غذا، آب، افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب تبدیل غذایی شد( 0.001 فسفر جیره اثر معنی داری بر پارامترهای خونی اندازه گیری شده در آزمایش نداشت ولی غلظت پتاسیم خون با تغییر میزان کلسیم و ولی سطوح ،(P< قابلیت جذب فسفر در اثرکاهش مقدار پروتئین جیره افزایش یافت ( 0.05 .(P< فسفر جیره افزایش یافت ( 0.05 مختلف عناصر معدنی اثر معنی داری بر جذب فسفر نداشت. طول استخوان درشت نی در اثر کاهش عناصر معدنی جیره افزایش .(P< یافت ( 0.

کلمات کلیدی

, پروتئین, کلسیم, فسفر, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017366,
author = {نعمت ضیائی and کرمانشاهی, حسن and پیله ور, محمد},
title = {بررسی اثر کاهش سطوح مختلف پروتئین, کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پروتئین; کلسیم; فسفر; جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر کاهش سطوح مختلف پروتئین, کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A نعمت ضیائی
%A کرمانشاهی, حسن
%A پیله ور, محمد
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]